Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

ÜDVÖZÖLJÜK AZ ELTE OROSZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉKÉNEK HONLAPJÁN!

Vezetés

Dr. Kroó Katalin egyetemi tanár, tanszékvezető, intézetigazgató-helyettes

 • Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. D/5.
 • Email:  kroo.katalin@btk.elte.hu
 • Fogadóóra – 2023/2024 tavasz
 • Kedd: 11.30-12.00 és 13.30-14.00; Szerda: 11.30-12.00 és 13.30-14.00 (levélben előzetes bejelentés és időpont-egyeztetés alapján)

 

Kérjük a hallgatókat, hogy tanulmányi ügyekkel (kérvények, szervezési kérdések, tanácskérés stb. ügyében, amennyiben az a Titkárságon nem elintézhető) elsőként a tanulmányi referenshez legyenek szívesek fordulni!

Tanulmányi referens:

Az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Titkársága az Intézeti Titkárság részeként működik: tothpal.sarolta@btk.elte.hu

 

 


 

Tanszékünk Magyarország legnagyobb, a munkaerőpiacon legkeresettebb orosz filológiai, nyelv- és irodalomtudományi, kultúrtörténeti kutatóműhelye és a legtöbb hallgatót vonzó képzőhelye.

Képzéseink a hazánkban elérhető összes szintet felölelik: a hároméves alapképzés, az erre épülő kétéves mesterképzés, az osztatlan tanárképzés, mely az alap- és mesterképzést egyesíti, valamint posztgraduális programok várják az orosz nyelv, irodalom, kultúra iránt érdeklődőket, hogy részt vehessenek európai viszonylatban is az egyik legjelentősebb orosz tudásközpont munkájában.

Egyetemünkön az orosz nyelv oktatása, tudományos igényű kutatása több mint százéves múltra tekint vissza, tanszékünk hagyományait a jelen és múlt olyan messze földön híres és elismert professzorainak és tanáregyéniségeinek neve fémjelzi, mint a hajdan intézetünkben tanító, már elhunyt Baleczky Emil, Kniezsa István, Király Gyula, Tatár Béla, Zöldhelyi Zsuzsa és Han Anna; a múltban tudományos életpályájuk egy kiemelkedő szakaszában nálunk oktató és tanszékünkre a mai napig jelentős szellemi kisugárzást biztosító Kovács Árpád és Szilárd Léna – hogy csak néhány jól ismert kollégát említsünk. Professor emeritusaink: Péter Mihály, Zoltán András, Dukkon Ágnes, Jászay László, a tanszék jelenlegi egyetemi tanárai: Hetényi Zsuzsa és Kroó Katalin.

Oktatóink többsége vagy anyanyelvként beszéli az oroszt vagy orosz nyelvterületen szerezte diplomáját, tudományos fokozatát. A kifogástalan nyelvtudás aktív tudományos tevékenységgel párosul – tanszékünk dolgozói állandó résztvevőként, illetve szervezőként jelen vannak a legfontosabb nemzetközi és hazai konferenciákon (Nagy István, Szokolova Denise már nyugdíjas kollégáink az elmúlt évtizedekben számtalan nemzetközi konferencián irányították magukra a tudományos közvélemény figyelmét), a legnívósabb folyóiratok állandó szerzői, szerkesztői, s ez is garantálja, hogy hallgatóink a legkorszerűbb tudást kapják. Ily módon nem túlzás kijelenteni, hogy képzéseink minősége nem marad el a legszínvonalasabb európai egyetemekétől.

Széles körű nemzetközi kapcsolataink lehetőséget biztosítanak hallgatóinknak, hogy a legjobb külföldi egyetemeken szerzett tapasztalatokkal bővítsék az itt elsajátított tudást.

A tudomány iránt érdeklődő diákok már tanulmányaik első éveitől részt vehetnek az irodalmi és nyelvészeti tudományos diákkör munkájában, és kiemelkedő eredményeikkel öregbítik tanszékünk hírnevét. A műfordítói műhelyünkben elkészült diákfordítások legjobbjai már érett, kiadásra kész munkák. Az ELTE tanszékünk által koordinált magyar és angol nyelvű szemiotikai mesterképzés-programján, melyet számos külföldi diák is látogat, a mai kor igényeivel összhangban, több tudományág eredményeit egyesítve, általános kultúraelméleti és műértelmezési kérdések (irodalom, színház, film, képzőművészet) vizsgálata áll a középpontban.

Tanszékünkön az itt tanuló diákokat, az ide látogató vendégeket, kollegákat mindig jó légkör, baráti hangulat fogadja. Diákjaink értékelik mindennapjaink munkavégzésének azt az otthonosságát, mely abból fakad, hogy tanáraink igyekeznek személyre szabottan figyelemben részesíteni őket.

A szellemi képességek fejlesztése mellett fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink kötetlen légkörben is együtt tölthessék idejüket: a már hagyománnyá vált Szláv Karácsony, az orosz kórus, a májusi Szláv Kupa mind ezt szolgálják. A Szláv Karácsony ünnepsége, melyben fontos részt tesz ki az orosz program, egész egyetemünkön híres kulturális eseménynek számít, ahogyan az Ifjú Szlavisták évről évre intézetünkben megrendezett nemzetközi konferenciája is egyre több látogatót vonz. A fiatalok az utóbbi rendezvényen baráti és szakmai kapcsolatokat köthetnek a szlavisztika több területén munkálkodó kortársaikkal. A Tanszék fontos Erasmus-kapcsolatokat is ápol neves külföldi egyetemekkel, és támogatja a diákok általános európai tapasztalatszerzését.

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС НА СТРАНИЦЕ KАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Л. ЭТВЕША (ЭЛТЕ)!

Наша кафедра является самым крупным на рынке труда Венгрии исследовательским центром в области русской филологии, лингвистики, литературоведения и истории культуры. При этом она выпускает наибольшее количество специалистов данного профиля в нашей стране.

Мы предлагаем высшее образование по разным образовательным программам: трехлетний бакалавриат с последующим двухгодичным обучением в магистратуре, пятилетнее педагогическое образование, по окончании которого выпускнику присваивается степень магистра, а также постградуальные образовательные программы по русскому языку, литературе и культуре для желающих принять участие в работе одного из значительнейших европейских центров изучения русского языка. 

Обучение русскому языку и научно-исследовательская работа в нашем университете имеет более чем столетнюю историю. Заложение преподавательских и научных традиций кафедры восходит к таким известным в научном мире именам, как имена покойных профессоров Эмиля Балецкого, Иштвана Книежи, Дьюлы Кирая, Бэлы Татара, Жужaнны Зельдхейи-Деак и доцента Анны Хан. На значительном этапе своей карьеры у нас преподавали выдающиеся исследователи, поддерживающие связь с кафедрой, Арпад Ковач и Лена Силард. Заслуженными профессорами (с почетным званием Professor emeritus), принимающими участие в жизни кафедры и сегодня, являются: Михай Петер, Андраш Золтан, Агнеш Дуккон, Ласло Ясаи. Сегодня на кафедре преподают профессора Жужа Хетени и Каталин Кроо.

Все члены преподавательского состава кафедры являются высококвалифицированными специалистами, для некоторых из них русский язык является родным. Безупречное владение языком сочетается с активной научной деятельностью – сотрудники нашей кафедры являются постоянными участниками и организаторами значительнейших международных и отечественных конференций (вышедшие на заслуженный отдых Иштван Надь, Дениз Атанасова-Соколова в предшествующие десятилетия, принимая участие в отечественных и международных конференциях, привлекли к себе внимание научного мира), а также бессменными авторами и редакторами престижных научных журналов, что гарантирует обеспечение наших учащихся самыми актуальными знаниями в области филологических наук. Таким образом, без преувеличения можно сказать, что качество нашего образования идет в ногу с мировыми стандартами образования в европейских университетах.

Прочные международные связи нашего университета с зарубежными дают нашим студентам возможность увеличить свой опыт и развить приобретенные навыки при прохождении практики за рубежом.

Студенты, имеющие глубокий интерес к науке, имеют возможность уже в первый год обучения принимать участие в работе студенческого научного общества в области и литературоведения и лингвистики, упрочивая своими достижениями славу кафедры. В мастерской художественного перевода лучшие из студенческих работ представляют собой уже зрелые, готовые к публикации тексты. В рамках координируемой нашей кафедрой магистерской программы по направлению «Семиотика» (на венгерском и английском языках) принимают участие и иностранные студенты. В центре внимания данной программы стоит исследование вопросов теории культуры и интерпретации произведений искусства (литературы, театра, кино, изобразительного искусства) с объединением актуальных достижений смежных научных дисциплин.

На кафедре царит дружеская атмосфера. Наши студенты ценят работу и отношение преподавателей, которые стараются найти подход лично к каждому.

Наряду с развитием интеллектуальных способностей мы считаем важным, чтобы наши студенты проводили время вместе и в неофициальной атмосфере: нашими традициями являются совместное празднование Славянского Рождества, русский хор, майский Славянский Кубок. Празднование Славянского Рождества, в котором важной составляющей является насыщенная программа русского отделения, можно назвать настоящим культурным событием в жизни нашего факультета, а eжегодная международная конференция молодых славистов, организуемая Институтом славянской и балтийской филологии, с каждым годом привлекает все больше участников. Здесь молодые специалисты заводят дружеские и профессиональные связи со сверстниками, специализирующимися в разных областях славистики. Кафедра поддерживает связи по программе Erasmus (+) с известными зарубежными университетами и помогает студентам принять в ней участие и получить опыт обучения за границей.

Néhány szó az ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke által gondozott orosz szakokról

Szlavisztika alapszak orosz szakirány BA

Orosz nyelv és irodalom MA

Az ELTE Szlavisztika alapszak orosz szakiránya páratlan lehetőséget biztosít arra, hogy az orosz nyelv és kultúra (a szépirodalom és irodalomkritika; az orosz nyelv és az orosz nyelvű szövegek legkülönfélébb megnyilatkozásai, illetve a nyelvtudományi ismeretek; a történelem, a folklór, a kultúraelmélet) oktatását izgalmas kontextusokba helyezve valósítsa meg.

Milyen vonások teszik érdekfeszítővé a megismerés területeit

és azok bemutatását?

 • a történeti szemlélet jelenléte (irodalom-, nyelv- és kultúratörténet);
 • a kultúra sokarcúságának meghatározása egy-egy korszakon belül (nyelvi és irodalmi jelenségek együttélése; művészet és tudomány);
 • módszertani komplexitás: a bölcsészettudományi képzés régről ismert, értékes hagyományainak tisztelete és a modern kulturális jelenségek korszerű módszerekkel történő értelmezési lehetőségeinek kimunkálása;
 • az orosz nyelv, irodalom és történelem összefűzése a szláv kulturális világ jelenségeivel;
 • egyedülálló orosz irodalmi remekművek közös beszélgetés formájában megvalósuló értelmezése;
 • „kalandozások” általános műveltségbeli kérdésekhez (világirodalmi kitekintés, filmes és színpadi adaptációk) és speciális rész-érdeklődési területekhez (üzleti nyelv, konkrét nyelvi jelenségek és orosz kulturális tények)

A nyelvi képzés elemei és módszerei

 • az orosz nyelv tudásszintek szerinti oktatása az anyanyelvi szintig bezárólag;
 • a nyelvtudás hasznosulása a nyelvtörténet és a leíró nyelvészet elsajátításában;
 • a BA-képzésen fokozatos beavatódás irodalmi művek orosz nyelvű olvasásába;
 • az MA-képzésen minden kurzus és olvasmány orosz nyelvű;
 • más szláv és balti nyelvek tanulásának lehetősége;
 • az országban egyedülállóan széles szláv és balti nyelvi portfólió:

cseh, bolgár, horvát, lengyel, lett, litván, macedón, ukrán, szerb, szlovák, szorb, szlovén;

 • megismerkedés különböző nyelvi stílusokkal, nyelvhasználati módokkal:

beszélt nyelv, tudományos szaknyelv, üzleti nyelv, a média nyelve;

 • változatos nyelvtanulási módszerek alkalmazása:

társalgás, fordítás, alapszintű tolmácsolási gyakorlatok, fogalmazás stb.

Tanszéki és oktatói nyitottság!

Ha van kedved …

 • Gyere orosz vagy szláv filmklubba, vagy szervezd te az aktuális félévi klubot (van tapasztalatuk a régi diákoknak…)!
 • Énekelj szláv kórusban vagy valósítsd meg színjátszó tehetséged (adj elő orosz műveket vagy műrészleteket magyarul vagy oroszul)!
 • Kukkants be az angol nyelvű nemzetközi szemiotika szakra, ahol a kultúraszemiotikai szemináriumokon filmek, képek, színházi előadások interpretációja is zajlik, és sok orosz vonatkozású anyag előfordul!
 • Készíts tudományos munkát, melyhez megkapsz minden segítséget tanáraidtól, add be pályaműnek és nyerj el díjelismeréseket!
 • Próbáld ki magad műfordítói műhelyben és legyél Te az egyik szerzője valamelyik újonnan készülő műfordítás- vagy diáktanulmány-kötetnek!
 • Ha több hallgatótársaddal együtt érdekel valami vonzó téma, amelynek van szakértője a tanszéken, kérd meg oktatódat, hogy hirdessen kötelezően választható speciális kollégiumot számotokra!
 • Pályázz külföldi tanulmányutakra, részképzésre, gyűjtsél rangos könyvtárakban és egyetemeken kutatási anyagot!
 • Hallgasd meg külföldi vendégeink előadásait és beszélgess velük, mert hozzád érkeznek közeli és messzi tájakról!
 • Szervezz tudományos vitadélutánt vagy művészi felolvasást, esetleg könyvbemutatót a tanszéken!
 • Hozd ide a mai világ ötleteit, magad és kortársaid kérdéseit és újításait, nemzedéked érdeklődését, előremutató előadási és tanulási módszereket, és méltó keretek között valósítsd meg mindezeket!
 • Ha szeretnél valamiről előadást tartani, számtalan formát tudunk biztosítani, hogy Tiéd legyen a terep, ha érdekes mondandód van!
 • Ha pedig valamit itt nem lelsz meg, kérd meg tanáraidat, hogy javasoljanak olyan külföldi tanulmányutat számodra, ahol rátalálsz a hiányzó témákra, kurzusokra, trendekre!

És hova vezet utad a szakról?

 • BA-ról MA-ra vagy munkahelyedre;
 • MA-ról PhD-képzésbe vagy tudásodnak, érdeklődésednek megfelelő állásba!