Horvát szak

Horvát szak

Horvát szak

A magyarországi szlavisztika kezdetei a 19. század közepéig nyúlnak vissza. Egyetemünk első szlavistája Ferenc József volt, aki előadásai közé horvát témákat is beillesztett. A tudományos értelemben vett szlavisztika első művelője és professzora Asbóth Oszkár volt, aki 1880-ban mint egyetemi magántanár kezdte el pályáját, s egészen 1920-ban bekövetkezett haláláig volt a Szláv Tanszék tanszékvezető tanára. Asbóth tanszékvezetői pozíciójának is köszönhető, hogy 1894-ben megalakulhatott a budapesti egyetemen az önálló horvát tanszék, amely egészen 1938-ig állt fenn. A Horvát Tanszék első vezetője a magyarul is jól tudó, zágrábi származású Margalits Ede volt. Nyugállományba vonulása után Szegedy Rezső vette át a tanszék vezetését, aki elsősorban irodalomtörténettel és néprajzzal foglalkozott. Korai halála után Bajza József lett az utódja, ám 1938-ban bekövetkezett tragikus halála az önálló horvát tanszék végét is jelentette. Az 1940-es években Hadrovics László tartott magántanárként előadásokat kroatisztikai témában, például az 1941/42-es tanévben A régi horvát szótárirodalom címmel. A második világháborút követően szerbhorvát szakon lehetett tanulni a Szláv Tanszéken. Hadrovics László 1951-től egyetemi docensként, 1954-től egyetemi tanárként, majd később 1974-ig tanszékvezető egyetemi tanárként oktatott horvát nyelv- és irodalomtörténetet. 1974 után került a tanszékre Nyomárkay István, aki 1987-től 2003-ig tanszékvezető egyetemi tanárként tevékenykedett. Az 1990-es évek politikai eseményei – Jugoszláviai széthullása – a szerbhorvát szak életére is hatással volt, ugyanis megalakult az önálló horvát és szerb szak. Jelenleg a horvát nyelv és irodalmat BA és MA képzésben lehet tanulni, de van horvát tanári szak is. Az MA tanulmányok végeztével a hallgatóknak lehetőségük van a Nyelvtudomány és az Irodalomtudományi Doktori Iskolában szlavisztikai programot hallgatni, amelynek keretében horvát nyelvészeti, illetve irodalomtudományi tanulmányokat folytathatnak. A horvát szak szakfelelőse Dr. Lukács István tanszékvezető egyetemi tanár, aki horvát irodalomtörténetet oktat a szakon. Dr. Dudás Előd egyetemi adjunktus a különféle horvát nyelvészeti tárgyakat oktatja. Dr. Mann Jolán egyetemi tanársegéd horvát civilizációt és horvát irodalomtörténetet tanít. A horvát anyanyelvi lektor Rene Čipanj-Banja.