Dr. Lukácsné Dr. Bajzek Mária

Dr. Lukácsné Dr. Bajzek Mária habilitált egyetemi docens

Email: bajzek.maria@btk.elte.hu
Telefon: 411 6500 / 5252
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D
Szoba: fszt. 14.

Életrajzi adatok
 • 1960. január 24.-én születtem Szentgotthárdon.
 • 1966: általános iskolai tanulmányok Felsőszölnökön.
 • 1974-ben beiratkoztam a budapesti Horvátszerb Gimnáziumba.
Tudományos fokozat

 PhD (2007)

Szakmai életrajz
 • 1978-83: szlovén-horvátszerb szak, majd diploma az Edvard Kardelj Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (Ljubljana)
 • 1983-1988: Narodne novine szerkesztősége, újságíró
 • 1989-1992: szlovenisztikai magiszteri tanulmányok a Ljubljanai Edvard Kardelj Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, dialektológia.
 • 1992-2009: Slovenika BT, fordító és tolmács.
 • 2001-2004: doktori tanulmányok, ELTE BTK.
 • 2007: egyetemi doktori fokozat megszerzése az ELTE BTK-án.
 • 2009-2015: egyetemi adjunktus, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék.
 • 2010: vendégoktató a Maribori Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, szlovén-magyar fordítási gyakorlat.
 • 2010: habilitáció a Maribori Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, szlovén nyelvészet.
 • 2014: habilitáció az ELTE BTK-án.
 • 2015-: habilitált egyetemi docens, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék.
Nyelvismeret
 • anyanyelvi szintű: szlovén, horvát, szerb  
Munkakör
egyetemi docens, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Szlovén Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
Oktatási tevékenység

BA-képzés

 • a szláv népek kultúrája
 • a szláv nyelvek története
 • szlovén leíró nyelvtan

MA-képzés

 • a mai szlovén nyelv rendszere (lexikológiai, frazeológia, szövegnyelvészet, szociolingvisztika, stilisztika)
 •  a szlovén nyelv története
Tudományos tevékenység
 • a szlovén lexikográfia története
 • muravidéki szlovén Biblia-fordítások
 • a muravidéki evangélikus és katolikus írók szerepe a muravidéki irodalmi nyelv fejlődésében  
 • muravidéki szlovén nyelvjárások
 • rábavidéki szlovén nyelvjárás kutatása
 • Pável Ágoston nyelvészeti munkássága
 • muravidéki terminológia
 • rábavidéki helynevek kutatása
 • magyar-szlovén nagyszótár
Publikációk

KÖNYV
Külföldön megjelent

 1. Slovar Gornjega Senika A-L. Maribor, 2009, Zora 66. 198 p.

Könyv szerkesztése

 1. Jožef Košič: Življenje Slovencev med Muro in Rabo. Izbor del. Szerk.: Marija Bajzek. Budimpešta 1992.
 2. Košič in njegov čas. Szerk.: Zinka Zorko, Marija Bajzek, Stjepan Lukač. Košičev sklad, Budapest 1994.
 3. Lukács István: Dramatizált kaj-horvát Mária-siralom Erdélyből 1626 – Dramatizirani kajkavski Marijin plač iz Erdelja 1626. Szerk.: Marija Bajzek. Slovenika, Hrvatska samouprava Budimpešte, Budapest 2000, 260 p. (kétnyelvű).
 4. Szlovén irodalmi antológiai I. (Slovenska literarna antologija I.). Ur.: Bajzek Mária, Lukács István, Mladen Pavičić. Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2007.

GYŰJTEMÉNYES KÖTETBEN MEGJELENT TANULMÁNY

 1. Madžarske izposojenke v Küzmičevem prevodu Novega zakona. In: Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika. Ur.: Marko Jesenšek. Zora 32, Maribor, 2005, 436-448.
 2. Madžarske izposojenke v Küzmičevem prevodu Novega zakona. In: Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika. Ur.: Marko Jesenšek. Zora 32, Maribor, 2005, 436-448.

CIKK SZERKESZTETT KÖNYVBEN

 1. Strokovno izrazje v slovarjih Jánosa Fliszárja. In: Jezikovna predanost. Akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici. Maribor, Zora, 2006, 555-559.

EGYETEMI SEGÉDLET

 1. A szlovén nyelv (Slovenski jezik). (Soavtor: Mladen Pavičić). In: Szláv civilizáció. Spletna stran:  http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/main.html
 2. A szlovén szótárirodalom (Slovensko slovaropisje). In: Kis szláv lexikográfia. Ur.: István Nyomárkay in István Vig. Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2004, 28-49.

FOLYÓIRATCIKK
Lektorált idegen nyelvű itthoni folyóiratcikk

 1. Küzmičev prevod Novega zakona v luči prevzemanja besed iz madžarščine Stud. Slav. Acad. Sci. Hung. = Studia Slavica Hung., 2009, vol. 54, n. 2, str. 345-357..

Lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk

 1. Pável Ágoston levele Jászi Oszkárhoz (Pismo Avgusta Pavla Oszkárju Jásziju). Vasi Szemle 2003/1, 44-47.

 NEMZETKÖZI KONFERENCIA KIADVÁNYBAN MEGJELENT LEKTORÁLT CIKK

 1. Krátki Návuk Vogrszkoga Jezika – nastanek in izrazje. In: Košič in njegov čas. Szerk.: Zinka Zorko, Marija Bajzek, Stjepan Lukač. Košičev sklad, Budapest, 1994, 187-193.
 2. Pavlova Prekmurska slovnica (Vend nyelvtan). Szerk.: Marko Jesenšek. Murkov zbornik. Maribor, 1999, 175-190.
 3. Preteklost in prihodnost slovenščine in slovenistike na Madžarskem In: Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Zbornik Slavističnega društva Slovenije 14. Ur.: Marko Jesenšek. Slavistično društvo Slovenije. Ljubljana, 2003, 237-242.
 4. Prekmurščina v slovarjih. In: Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost. Murska Sobota, 2005, 126-137.

BÍRÁLAT, RECENZIÓ

 1. Délszláv urbáriumok (Južnoslovanski urbariji). (Udvari István: A Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén I. Nyomtatványok. Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 2. Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, Nyíregyháza, 2003. 326 o.). Kisebbségkutatás Letnik XII, 2003/2, 428-429.

ELEKTORNIKUS FORMÁBAN KÖZZÉTETT MŰ

 1. A szlovén nyelv (Slovenski jezik). (Soavtor: Mladen Pavičić). In: Szláv civilizáció. Spletna stran:  http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/main.html
 2. Tine Logar : (1916-2002). Stud. Slav. Acad. Sci. Hung. = Studia Slavica Hung., 2003, vol. 48, n. 1/3, str. 343.Zu den Anfängen der koratischen visualen Dichtung. Ladislaus Simandi (1655-1715). Studia Slavica Hung., 49/3-4 (2004). 305-313.

SZAKMAI FORDÍTÁSOK

 1. Jožef Kosič: O Slovencih na Ogrskem (Življenje Slovencev med Muro in Rabo, Izbor del, Budimpešta, 1992)
 2. Nace Šumi: Szlovénia Műemléki kalauz, Ljubljana, 1992
 3. Avgust Pavel: Madžari in Slovenci (Ujemanja in razhajanja, Študije o slovensko-madžarskih literarnih stikih, Košičev sklad, Budimpešta 1998)
 4. István Lukács: Recepcija madžarske književnosti v Sloveniji v 20. stoletju (Ujemanja in razhajanja, Študije o slovensko-madžarskih literarnih stikih, Košičev sklad, Budimpešta 1998)
 5. Stojan Vujičić: Revija Nyugat in slovenska književnost (Ujemanja in razhajanja, Študije o slovensko-madžarskih literarnih stikih, Košičev sklad, Budimpešta 1998)
 6. István Lukács: Kralj Matjaž v slovenskem leposlovju (Ujemanja in razhajanja, Študije o slovensko-madžarskih literarnih stikih, Košičev sklad, Budimpešta 1998)
 7. Adam Bohorič: Articae Horulae (iz latinskega predgovora) (Szlovén irodalmi antológia I. Budapest, 2007)
Stevan Küzmics (Torkos Jo'zef) Nouvi Zákon (Predgovor)  (Szlovén irodalmi antológia I. Budapest, 2007)