Dr. Dudás Mária

Dr. Dudás Mária

Dr. Dudás Mária, szakfelelős, egyetemi adjunktus

2018.01.27.
Dr. Dudás Mária, szakfelelős, egyetemi adjunktus

Telefon: 411 6700 / 5706
Email: dudas.maria@btk.elte.hu

Fogadóóra 2021/2022 ősz    csütörtök 9:30-10:30 

Életrajzi adatok

Született: Topolovgrád (Bulgária),1976. 04. 07.

Tanulmányok

1999: bolgár nyelv és irodalom diploma az ELTE Bölcsészettudományi Karán

2002: közgazdász diploma a BGF Külkereskedelmi Főiskolai Karán

Tudományos fokozat

2007 PhD Szlavisztika Nyelvtudomány

Szakmai életrajz

2000. december 1. kinevezett egyetemi tanársegéd, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Bolgár Szak

2010. december 1. kinevezett egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Bolgár Szak

Nyelvismeret

bolgár, angol

Munkakör

egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Bolgár Szak

Munkáltató szervezeti egység

ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék

Oktatási tevékenység

BA-képzés:

bolgár nyelvgyakorlat

bolgár nyelvfejlesztés

második szláv nyelv alapjai (bolgár nyelv)

bolgár nyelvészet 1–4 

szláv népek történelme

MA-képzés:

mai bolgár nyelv rendszere 1–4

nyelvészeti szakszeminárium

Tudományos és publikációs tevékenység

Tanulmányok idegen nyelven:

Учебници за обучението по български език в университета “Лоранд Йотвьош” в Будапеща. In: 40 години ИЧС. Юбилейна научнопрактическа сесия. София, 2003, 138-141.

Šklifov, Blagoj: За разширението на диалектната основа на българския език и неговото обновление. ’A bolgár irodalmi nyelv nyelvjárási alapjának kiszélesítése és megújítása’. София, 2002. In: Magyar Nyelvőr 128/2. 2004, 262-264. (recenzió)

Английските заемки в компютърната лексика на българския език. Studia Slavica Hungarica 52/1-2. Budapest, 2007, 81-86.

Английските заемки в компютърната лекскика на българския и унгарския език. In: Паисиеви четения. Интеркултурниянт диалог – традиции и перспективи. Научни трудове, том 46, кн. 1, сб. А, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 2008, 588-600.

Špecifikácia paleografie a fonológie v jednom bulharskom rukopise z 18 storočia. In: Timotea Vráblová (szerk.): Ako čítať traktátóvú literatúru 17.-18. storočia. Bratislava, Divis – Slovakia,  2009, 104-110.

Кратък фонетичен анализ на часослов и дамаскин от XVIII век. In: Doncsev Toso-Menyhárt Krisztina (szerk.): Toma Visanov és kora. Budapest, Bolgár Kulturális Fórum, 2009, 126-135.

Трудностите при изучаването на българския език от говорещите унгарски. In: Крейчова, Елена-Крейчи, Павел (szerk.): Преподаването на български език като чужд в славянски и неславянски контекст. Бърно, Porta Balkanica, 2010, 55-62.

Особености в заглавията на българските романи. In: Farkas Baráti Mónika-Majoros Henrietta (szerk.): Българският език и литература в славянски и неславянски контекст. Szeged, JATEPress, 2011, 223-227.

The history of Bulgarian / Hungarian Bilingual Dictionaries. In: Fábián Zsuzsanna (szerk.): Bilingual Dictionaries. Hungarian Lexicography I. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011, 193-198.

От кои учебници да сепреподава – издадени в България или чужбина. In: Krejčová, Elena-Krejči, Pavel-Przybylski, Michal (szerk.): Vỳuka jihoslovanskỳch jazyků v dnešní Evropě. Brno, Porta Balkanica, 2011, 314-319.

Граматични особености в заглавията на романите в новата българска литература. In: Език и литература: Унгаристика в България, българистика в Унгария. София, 2011/2012: 3-4, 82-88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tanulmányok magyar nyelven:

A bolgár nyelv oktatásához használt magyar nyelvű bolgár nyelvkönyvek. In: Nyelv és Identitás. Veliko Tarnovo, 2003, 78-82. 

A bolgár szótárirodalom. In: Nyomárkay István – Vig István (szerk.): Kis szláv lexikográfia. Budapest, 2004, 9-28.

A bolgár nyelv. In: Szláv civilizáció. Budapest, 2006. http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/documents/bolgar-nyelv.pdf

Adalékok a bolgár informatikai terminológiához. In: Studia Slavica Savariensia 1-2. Szombathely, 2007, 125-129.

Angol jövevényszavak a bolgár informatikai terminológiában. In: Dudás Mária (szerk.): A bulgarisztika ma. Eredmények és távlatok. Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2007, 60-66.

Bolgár. In: Balázs Géza - Dede Éva (szerk.): Európai helyesírások. Budapest, Inter Kht. – PRAE.HU, 2009, 45-52. 

Informatikai fogalmak magyarul és bolgárul. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum? Budapest, Tinta Kiadó, 2009, 93-103.

Az új bolgár regénycímek nyelvi változatai. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest, Tinta Kiadó, 2010, 63-68.

A bolgár igei valencia néhány sajátossága. In: Gadányi Károly (szerk.): Studia Slavica Savariensia 1-2. Szombathely, Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó, 2010, 141-160.

Az igékből képzett főnevek vonzatai a bolgár nyelvben. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Tegnapi filológiánk mai szemmel. Budapest, Tinta Kiadó, 2011, 53-70.

Az új bolgár irodalom regénycímeinek nyelvi sajátosságai. In: Kocsis Mihály-Majoros Henrietta (szerk.): Legendák, kódexek, források. Tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére. Szeged, JATEPress, 2012, 77-83.

Az új bolgár irodalmi korszak regénycímeinek nyelvi formái. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések. Budapest, Tinta Kiadó, 2013, 155-161.

A bolgár ifjúsági regények címeinek nyelvi sajátosságai. In: Lukács István (szerk.): Tanulmánykötet Milosevits Péter tiszteletére. Budapest, ELTE BTK Szláv Filológia Tanszék, 2015, 29-34.     

Szerkesztett könyvek:

Dudás Mária (szerk.): A bulgarisztika ma. Eredmények és távlatok. Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2007, 232 l.

Dudás Mária – M. Pandur Julianna – Hristo Trendafilov (szerk.): Bolgár irodalmi antológia. A kezdetektől 1878-ig. Budapest, Balassi Kiadó, 2009, 244 l.

Dudás Mária – M. Pandur Julianna – Hriszto Trendafilov (szerk.): Bolgár irodalmi antológia II. 1878–1945. Budapest, Balassi Kiadó–Tinta Kiadó, 2010, 341 l.