Cseh szak

Cseh szak

Cseh szak

A magyarországi bohemisztika és a cseh szak

Történelmi háttér

A csehek és magyarok, e két közép-európai nemzet együttélésük évszázadai alatt változatos kultúrkapcsolati múlttal rendelkeztek. A magyarok egészen a 20. század elejéig csak Comenius Labyrint světa (A világ útvesztője) c. művét és a Királynéudvari Kéziratok részleteit ismerhették meg magyar nyelven. A magyar tudományos közélet a 20. század elejéig mindössze két cseh személyiség teljesítményét ismerte el hivatalos formában: František Palacký történészt a Magyar Tudományos Akadémia1834-ben, Jaroslav Vrchlický költőt pedig a Kisfaludy Társaság 1905-ben választotta levelezőtagjának.

A magyar irodalom iránti cseh érdeklődés jóval élénkebb volt. Jókai regényei mellett, melyek Csehországban szintén kimondott népszerűségnek örvendtek, már korán lefordították Petőfi és Arany verseit, valamint 1892-ben Jaroslav Vrchlický fordításában a Nemzeti Színházban bemutatták Madách Az ember tragédiáját is.

Az első bohemisztikai érdeklődésű, kiváló kultúrtörténész, Sárkány Oszkár (1913-1943) a harmincas években kezdte pályáját, melynek azonban a világháborúban elszenvedett korai halál véget vetett. Cseh kezdeményezője volt az első cseh és szlovák költői antológiának (1936) Antonín Straka kultúrattasé személyében. Ugyanekkor jelentek meg az első olyan folyóiratok, az Apolló (1934-40) és a Szép Szó (1936-39), melyek nagy figyelmet szenteltek a közép-európai népek kultúrájának és sorsközösségünk kérdéseinek.

A kétoldalú cseh-magyar kapcsolatok igazi fellendülése csak a második világháború után következett be. A cseh művek tömeges fordítása államközi kulturális szerződés alapján az ötvenes évektől indult meg. Olyan cseh klasszikusok, mint Němcová, Neruda, Jirásek, Hašek, Čapek, Wolker, Nezval, Halas, ettől az időszaktól váltak fokozatosan olvashatóvá magyar nyelven. Az ötvenes-hatvanas éveket talán nem túlzás a magyarországi bohemisztika hőskorának nevezni, amikor a cseh kultúra maroknyi tisztelője áldozatos és igen termékeny munkával igyekezett csökkenteni a korábbi generációk által felhalmozott kulturális adósságokat. Erre az időszakra esik a cseh szak megalapítása a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

A cseh szak

A cseh szak, amikor az ötvenes évek közepén a létrejöttéről döntés született, rögtön kimagasló szakembert kapott Dobossy László (1910-1999) személyében. Dobossy szlovákiai magyarként egyetemi tanulmányait a prágai Károly Egyetemen és a párizsi Sorbonne-on végezte. A budapesti cseh szakra változatos és viszontagságos pályafutás után került. Fiatal éveiben a szociológiai kutatásokat is végző szlovákiai demokratikus kisebbségi mozgalom, a Sarló tagja volt, a világháború alatt a francia ellenállási mozgalomban tevékenykedett, majd a párizsi Magyar Intézet igazgatója volt. Tudományos érdeklődésének mindvégig két fő területe volt: a francia és a cseh. A cseh témákkal mindig cseh-magyar komparatisztikai megközelítésben foglalkozott. Egész magyarországi pályája folyamán a cseh kultúra értékeinek fáradhatatlan terjesztője volt. Három kismonográfiát írt, egyet Karel Čapekről (1961), kettőt pedig Jaroslav Hašekről. Dobossy volt a szerzője a nagy Cseh-magyar szótárnak (1960), mely mindmáig nélkülözhetetlen segédeszköz a bohemisták számára.

Dobossy professzor nyugdíjba vonulása után a cseh irodalom oktatását Hankó B. Ludmilla és Heé Veronika vette át. Hankó B. Ludmilla (1932) házassága révén került Magyarországra. A szakon 1980-tól oktatott, 1986-tól docensként. Vladislav Vančuráról szóló strukturalista irányú kandidátusi munkáját Prágában védte meg 1985-ben. A PhD fokozatot 1995-ben szerezte meg, 1998-ban Egon Hostovskýról és Nezval Edisonjáról szóló előadásaival habilitált. 2003-ban vonult nyugdíjba. A cseh irodalom oktatásában a huszadik századdal foglalkozott. Heé Veronika docens (1946) angol-cseh-magyar szakon végzett az ELTE-n. Szakdolgozatát Karel Čapek pragmatizmusáról, doktori disszertációját ugyanezen szerző prózájának műfaji problémáiról írta. 1977-1979 között a Károlyi Egyetem magyar lektora volt. Itthon Hankó B. Ludmila kinevezése után főleg a régebbi cseh irodalmat adta elő, valamint poétikai és műfordítási szemináriumokat vezetett. 2003 óta egyedül oktatta a teljes cseh irodalmat. A két oktató legnagyobb közös vállalkozása a vaskos Cseh irodalomtörténet (2003), amely röviden kitekint a cseh történelem és kultúrtörténet fontos tényeire is, valamint részletes mutatókkal segíti a cseh irodalomban való tájékozódást. 2012 óta Janiec-Nyitrai Agnieszka, habilitált adjunktus oktatja a cseh irodalmat.

A cseh nyelvészetet kezdetben Sipos István professzor (1912-1994) oktatta, aki szlovakista és polonista volt elsősorban. Az ő és Leopold Bena, lektor nevéhez fűződik az első magyar nyelvű cseh nyelvkönyv (1956). A nyelvészet oktatását 1981-ben a szak neveltje, Futó István (1953) vette át. Kezdetben tanársegédként, majd a bölcsészdoktorátus megszerzésével adjunktusként működött. Fő érdeklődési területei az összehasonlító és történeti nyelvtan voltak. 1988-ban a helyére Fedoszov Oleg (1958) került, aki prágai szlavisztikai és bohemisztikai tanulmányai során ismerte meg későbbi magyar feleségét. Ettől kezdve máig ő az oktatója az összes cseh nyelvészeti tantárgynak, először adjunktus, majd habilitált docens és szakfelelős beosztásában. Tudományos érdeklődése a cseh és orosz frazeológia és lexikológia. E témakörökből ez idáig mintegy 100 publikációja jelent meg, Magyarország képviseletében tagja a Nemzetközi Szlavisztikai Kommitté Frazeológiai Bizottságának. Fedoszov Oleg lelkes és igényes oktatómunkájának köszönhetően a kezdetben főleg irodalmi orientációjú hallgatóság fokozatosan a nyelvészet iránt kezdett egyre nagyobb érdeklődést mutatni.

A nyelvi lektorok, akik államközi kulturális szerződés keretében működnek nálunk, nagyon fontos szerepet játszanak a szak életében. Az első lektor Leopold Bena volt az ötvenes évek közepe táján. A cseh szakon működő lektorok között az elmúlt hatvanöt évben igen kiváló, magasan kvalifikált szakemberek is voltak.

Anna Valentová (*1941), aki 1968-1973 között működött nálunk, a Károly Egyetem cseh-magyar szakán végzett, hazatérése után a magyar irodalom egyik legkiválóbb műfordítójává vált.  Hatalmas fordítói életművéért, melyben többek között Móricz, Krúdy, Karinthy, Déry, Örkény, Nádas Péter művei szerelnek, több kitüntetést, köztük 2000-ben otthon Állami Díjat, nálunk Déry-díjat kapott.

Jaroslava Pašiaková (cseh lektor 1973-76 között) szintén a Károly Egyetem cseh-magyar szakán végzett még az ötvenes években, a cseh-szlovák-magyar kulturális kapcsolatok  sikeres kutatója, a pozsonyi Komenský Egyetem tanára. Fontosabb munkái Kassák Lajosról szóló monográfiája (1973), Folyamatos múlt c. tanulmánykötete (1981).

Kimagasló nyelvtanárok egész sora, mint pl. Milan Stehlík, Ludmila Vanclová, Ida Ledajaksová, Anna Benešová, Zuzana Muchová és Ondřej Geppert jelenlegi lektorunk, munkásságának köszönhetően hallgatóink nyelvtudása megbízható, néha egészen kiváló szintet ért el.

Szakunk végzettjei

Egy szak színvonalát a végzett hallgatók sikerei is bizonyítják. Szakunk e tekintetben is jelentős eredményeket mondhat magáénak, hiszen végzettjeink a kulturális és gazdasági élet számos területén értek el komoly eredményeket, így csupán néhányukról teszünk említést.

Benedek Gábor (1955 - 2020) történész 1989 óta egyetemünk Kelet-Európa Története Tanszékén oktatott, többek között cseh történelmet is a cseh szakos hallgatók részére. Kutatási területe az elmúlt két évszázad cseh történelme. Prágai és bécsi levéltárakban felkutatott adatok alapján rendkívül érdekes képet vázolt fel az Osztrák-Magyar Monarchia tisztviselői karának szociológiai összetételéről.

A magyar kulturális életben jól ismert személyiségek Bojtár Endre és Vörös István.

Bojtár Endre (1940 - 2019) igen sokoldalú irodalomteoretikus, kritikus és műfordító volt, aki pályája során jelentős irodalmi és kulturális kitüntetésekben részesült. Ő volt az elsők egyike, aki a magyar irodalomtudományt a szláv strukturalizmussal megismertette. Könyveit a szláv strukturalizmusról és a közép-európai avantgárdról külföldön is kiadták.

Vörös István (*1964), a cseh irodalom, majd esztétika docense a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, elsősorban, mint magyar költő és kritikus ismert, több hazai és külföldi költői díj birtokosa, köztük a hazai legrangosabb József Attila-díjé is.

A diplomáciai életben végzettjeink közül a legmagasabb posztot Varga György, az élénk kulturális tevékenységet is folytató, kiváló műfordító érte el, aki a bársonyos forradalom után a Magyar Köztársaság első nagykövete volt Csehszlovákiában, majd a Cseh Köztársaságban.

Az évek során szakunk végzettjei közül színvonalas fordítói gárda került ki.

A cseh irodalom, főleg Hrabal prózájának egyik legtermékenyebb fordítója Detre Zsuzsa. A Móra Ferenc Könyvkiadónál egész sor cseh gyermekkönyv magyarítását végezte hosszú éveken át Balázs Andrea. A legifjabb fordítói nemzedékből nagy figyelmet keltett Jáchym Topol Nővérem c. könyvének bravúros fordításával Koloszár Péter.

Budapesten immár több mint két évtizede működik a Bohemia Baráti Kör, amely évente adja ki a szép kiállítású, tartalmas Bohemia folyóiratot. A kör 2004-ben elnyerte a cseh külügyminisztérium igen rangos Gratias agit díját, melyet a cseh kultúra jó hírének sikeres terjesztéséért ad ki minden évben.

 

2018.01.27.