Dr. Laczházi Aranka

Dr. Laczházi Aranka, egyetemi adjunktus

2018.01.04.
Dr. Laczházi Aranka, egyetemi adjunktus

Elérhetőség
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, fszt. 10. 
Telefon: 411 6700 / 5389
e-mail: laczhazi.aranka@btk.elte.hu
Publikációk letöltése a Magyar Tudományos Művek Tárából: https://www.mtmt.hu/
Keresés az adatbázisban: Laczházi Aranka

Életrajzi adatok
 • Született: Budapest, 1970. október 25.
 • Tanulmányok: ELTE BTK orosz-német szak
Tudományos fokozat

PhD (2002)

Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
 
Oktatási tevékenység
 • BA nyelvgyakorlatok
 • a szláv nyelvek története
 • balti nyelvek és kultúrák
Tudományos tevékenység
 • a litván és a lett irodalmi nyelvek kialakulása;
 • a balti nyelvek kapcsolatai más (orosz, lengyel, német) nyelvekkel;
 • kontrasztív vizsgálatok (orosz-litván-lett)
Publikációk

KÖNYV:

 • Daina Nītiņa – Laczházi Aranka: Latviešu valoda — Lett nyelvkönyv. Budapest: Osiris, 1998. 257 p.

CIKKEK, TANULMÁNYOK:

 • Аспектуальность в литовском языке – в сопоставлении с русским. – Studia Russica XVI (Budapest 1997), 224 - 231.
 • Развитие литовской философской терминологии. — Studia Russica XVII (Budapest 1999), 187–192.
 • A balti németség és a lett nemzet: fejezetek a “közös” történelemből. — Keresztirányok. Budapest 1999, 74–90.
 • Роль калькирования в развитии словарного состава литовского литературного языка (вторая половина XIX – начало Xx вв)— Studia Russica XVIII (2000), Budapest 119–124.
 • Способы словообразования в реворме литовского литературного языка: неологизмы в журнале «Aušra» (1883–1886) – Studia Russica XXII (2005) – 55–66.
 • Венгерские элементы в лексике литовского языка – Miscellanea Corviniana Köszöntőkönyv Hollós Attila 70. születésnapjára. Budapest, 2003. 236–243. (http:// www. geocities. com/corviniana/Corviniana.doc; http: // us.share.geocities.com/corviniana/ MiscCorv.pdf; http: // www. geocities.com/corviniana/MiscCorv.pdf)
 • XIX a. pabaigos ir XX. a. pradžios bendrinės lietuvių kalbos modernioji leksika (Aušros tekstų analizė) [A XIX. sz. vége és a XX. század eleje litván irodalmi nyelvének modern szókincse: az Aušra elemzése] — Prace Baltystyczne 3. (2006) (megjelenés előtt

KISEBB KÖZLEMÉNYEK:

 • Cikkek a lett irodalomról: Világirodalmi Lexikon (kiegészítő kötet, Budapest, 1996): Ābele E.: 10, Auziņš I. 69, Avotiņa D.: 71, Bels A.: 111, Belševica V. : 111, Bērziņš L. : 125, Brīdaka L. : 181, Eglītis Andrejs: 332, Eglītis Anšlavs: 333, Ērmanis P. : 344, Gulbis H. : 437, Indrāne I. : 507, Jakubāns A. : 522, Jaunsudrabiņš J. : 529, Johansons A. : 542, Kalniņš J. : 560, Kalve A. : 561, Lāms V. :653, Saulītis B. : 892, Silenieks J. : 902, Skujenieks K. : 905, Strēlerte V. : 918.
 • О развитии литовской юридической терминологии. – A Litván Nagyfejedelemség és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei: Analógiák és folytonosság. Az 1998. május 25—26-i konferencia anyaga. Szerkesztették: Laczházi Aranka, Szmolinka Eszter, Zoltán András — Языки в Великом княжестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: аналогии и преемственность. Редакторы: А. Лацхази, Э. Смолинка, А. Золтан. Budapest: ELTE, 1998, 46–48.
 • К развитии литовского литературного языка: процессыконца XIX – начала XX вв. в культурно-историческом контексте. —Hungaro-Baltoslavica 2000, Abstracts — Тезисы. Edited by Aranka Laczházi, Eszter Szmolinka and András Zoltán. — Редакторы: А. Лацхази, Э. Смолинка, А. Золтан. Budapest: ELTE, 2000, 83.

ISMERTETÉSEK:

 • Языковое наследие Великого княжества Литовского – Studia Slavica Hung. 43 (1998) 382–385.
 • Международная конференция “Hungaro–Baltoslavica 2000” – Studia Slavica Hung. 45 (2000) 408–411.
 • A hivatalos és a „kisebbségi” nyelv Lettországban. – Kisebbségkutatás 14. évf. (2005) 3. szám, 403 – 406.

SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG:

 • A Litván Nagyfejedelemség és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei: Analógiák és folytonosság. Az 1998. május 25—26-i konferencia anyaga. Szerkesztették: Laczházi Aranka, Szmolinka Eszter, Zoltán András — Языки в Великом княжестве Литовском и странах современной Центральной и Восточной Европы: аналогии и преемственность. Редакторы: А. Лацхази, Э. Смолинка, А. Золтан. Budapest: ELTE, 1998. — 101 p.
 • Hungaro-Baltoslavica 2000, Abstracts — Тезисы. Edited by Aranka Laczházi, Eszter Szmolinka and András Zoltán. — Редакторы: А. Лацхази, Э. Смолинка, А. Золтан. Budapest: ELTE, 2000. — 164 p.
 • Bojtár Endre: Litván — magyar szótár. Lektorálta és szerkesztette Laczházi Aranka, Ričardas Petkevičius, Tölgyesi Beatrix. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2007. — 951 o.

KONFERENCIAELŐADÁSOK:

 • Отражение венгерско–литовских культурно–исторических контактов в лексике литовского языка.– “Kelet-Európa Báthory István korában”, Grodno, 1996. december 12–14.
 • A litván nyelv magyar elemei. – Debreceni Filológiai Napok, 1997. január 30–31.
 • Erweiterung der Lexik der litauischen Kanzleisprache. – “Second Conference on Baltic Studies in Europe”, Vilnius, 1997. augusztus 20 – 22.
 • Заметки к выражению аслектуальных значений в литовском языке. – “Круглый стол — Балтийская филология”. Санкт–Летербург, 1998. március 10 –12.
 • О некоторых аспектах развития юридической-административной терминологии в литовском языке. – “Towards a European Terminology” International Conference, Budapest, 1998. május 20–22.
 • К развитию литовского литературного языка:процессы конца XIX – начала XX вв. в культурно-историческом контексте. — «Языки в Великом княжестве Литов­ском и странах современной Центральной и Восточной Европы: миграция слов, выражений и идей», Budapest, 2000. április 6–7.
 • XIX a. pabaigos ir XX. a. pradžios bendrinės lietuvių kalbos modernioji leksika (Aušros tekstų analizė) [A XIX. sz. vége és a XX. század eleje litván irodalmi nyelvének modern szókincse: az Aušra elemzése] — Varsó, 2005. március 10.

MŰFORDÍTÁSOK:

 • Kondrotas, S.T.: Hogyan tért vissza dédapám az erény útjára.– Orpheus 1994/4, 89–91.
 • Meras, I.: Sara (Galicza Györggyel) – Budapest, 1996.
 • Ulickaja, L.: A kiválasztott nép.– Se apák, se fiúk. Poszt szovjet dekameron. Budapest 1995, 99–113.
 • Zingeris, M.: Trófea – Szombat. 2002/7, 29–31.
 • Zingeris, M.: Kutyák a falon. – Szombat. 2002/10, 30–32.
 • Ābele, I.: A szerelem évei. – Vámmentes elbeszélések. Fiatal írók az új Európában. Gremese Editore – Istituto Italiano di Cultura di Budapest, 2004, 197–202.
 • Staniulis, T.: A nap, amelyet végigsírtam. – Vámmentes elbeszélések. Fiatal írók az új Európában. Gremese Editore – Istituto Italiano di Cultura di Budapest, 2004, 209–215.
 • Ziedonis, I.: Anyám azt meséli... – Tra ansia e finitudine. La nuova Europa dei poeti. Szorongás és végesség között. Költők új Európája. Budapest, 2005, 107–108.
 • Ališanka, E.: nemdohányzó európa – Tra ansia e finitudine. La nuova Europa dei poeti. Szorongás és végesség között. Költők új Európája. Budapest, 2005, 113.
 • Platelis, K: Konyhai lift – Tra ansia e finitudine. La nuova Europa dei poeti. Szorongás és végesség között. Költők új Európája. Budapest, 2005, 116.
 • Stankevičius, Rimvydas A mesterlövész – Tra ansia e finitudine. La nuova Europa dei poeti. Szorongás és végesség között. Költők új Európája. Budapest, 2005, 119.
 • Purītis, Pēteris Kōknesis. (regény, részletek) – XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja. Budapest, 2007, 97–100.

FONTOSABB SZAKFORDÍTÁSOK:

 • Subačius, Paulius: Az eufória és a hétköznapok között. Az egyház Litvániában: az első poszt-szovjet évtized. – A katolikus egyház a balti országokban. [= Ecclesia Sancta 5.] Szerk. Adriano Caprioli és Luciano Vaccaro. Budapest, 2000. 311–333.
 • Kubilius, Vytautas: A litván irodalom a szabadság útján. – Életünk, 6. Szombathely, 2001. 552–560.
 • Venclova, T.: Oroszok és litvánok. – Tomas Venclova: Litvánok és … Válogatott esszék. Budapest, Európa, 2003. 41–67.
 • Venclova, T.: A börtön mint kommunikációs jelenség. – Tomas Venclova: Litvánok és … Válogatott esszék. Budapest, Európa, 2003. 134–151.
 • Venclova, T.: A hibák szentté avatása. – Tomas Venclova: Litvánok és … Válogatott esszék. Budapest, Európa, 2003. 188–199.
Linkek és letöltések