Dr. Jászay László

Dr. Jászay László, egyetemi tanár, professor emeritus

2018.01.04.
Dr. Jászay László, egyetemi tanár, professor emeritus

Elérhetőség
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, fszt. 2.
Telefon: 411-6500 / 5239
Email: jaszay.laszlo@btk.elte.hu
Publikációk letöltése a Magyar Tudományos Művek Tárából: https://www.mtmt.hu/
Keresés az adatbázisban: Jászay László

Életrajzi adatok

Született: Budapest, 1951. ápr. 9-én.
Iskolai végzettség: 1969: érettségi, Lékai János Gimn. 1972: nyomdaipari végzettség, 1977: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, orosz–testnevelés szak, 1981: Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK, orosz nyelv és irodalom szak.
Munkahelyei: Zrínyi Nyomda (1971–72), Bp., IV. ker. Erzsébet u.-i Ált. Isk. (1977–79), a Pécsi Tanárképző Főiskola, ill. – az egyetemi átszervezést követően – a Janus Pannonius Tudományegyetem Orosz Tanszéke (1979–89), 1989-től az ELTE BTK Orosz Filológiai Tanszéke, későbbi nevén Keleti Szláv és Balti Fil. Tanszéke, jelenlegi nevén Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, melynek 2002-től 2008 júliusáig vezetője.

Tudományos címek, fokozatok

1983: egyetemi doktor (ELTE, summa cum laude), 1989: a nyelvtudomány kandidátusa (MTA), 1999: habilitált doktor (ELTE), 2005: az MTA doktora.

Beosztások
1979–1983: tanársegéd, 1983-tól egyetemi adjunktus, 1990-től docens, 2007. szept. 1-től egyetemi tanár. 2002-től 2008-ig tanszékvezető, 2007. júl. 1-től 2011. jún. 30-ig a Szláv és Balti Filológiai Intézet igazgatója. 2009-től a Nyelvtudományi Doktori Iskola törzstagja. 2012-től az Intézeti Tanács választott tagja. 2013-tól a Nyelvtudományi Doktori Iskola Tanácsának választott tagja. 2014. októberétől az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja.
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
 
Fő kutatási területe
orosz aspektológia, orosz funkcionális nyelvészet
Szakmai munkája, eredményei

Számos publikáció, közöttük 5 könyv. (A jegyzék és az egyes munkákra való hivatkozás megtekinthető: szlavintezet.elte.hu/staff/jaszay/jaszay)
Témavezetői irányítása mellett eddig 9 doktorandusz védte meg PhD-értekezését.
Részvétel (tagként, elnökként, opponensként) doktori bizottságok munkájában (PhD, habilitáció, MTA doktora).
Az elmúlt 30 év alatt rendszeresen szerepelt nemzetközi konferenciákon – gyakran szekcióvezetőként, néhány alkalommal a plenáris ülés előadójaként. Ezek közül a jelentősebb külföldi helyszínek: Moszkva, Leningrád, majd Szentpétervár, Vlagyimír, Pozsony, Graz, Granada, Baeza, Ljubljana, Helsinki, Várna. Itthoni szereplései kapcsolódtak csaknem az összes hazai intézmény bölcsészettudományi rendezvényeihez (ELTE BTK, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Modern Filológiai Társaság, MTA, Debreceni Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Egyetem, Miskolci Egyetem, Veszprémi Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Széchenyi István Egyetem, Győr). 1996 óta minden évben előadással szerepel a budapesti Orosz Kulturális Központ által szervezett nemzetközi konferencián.

Oktatómunkája

leíró orosz nyelvészeti tárgyak (előadások, szemináriumok, nyelvtani gyakorlatok) a különböző képzési formákban: alapképzés (BA), mesterképzés (MA), osztatlan tanárképzés, doktori képzés. Az orosz szakos mesterképzés programjának egyik kidolgozója és annak vezetője. Az orosz nyelvészeti szakzáróvizsga bizottságának elnöke, a doktori felvételi bizottság, ill. a doktori szigorlati bizottság tagja. 2005-től 2013-ig az orosz nyelvi OKTV elnöke volt.

Vendégtanári tevékenység
a Debreceni Egyetem nyelvészeti doktori programjában való részvétel (1998–2000), a Nyugat-magyarországi Egyetem Szláv Intézetének óraadó tanára (2009–2011).
Tudományos tagság
Modern Filológiai Társaság, Nyelvtudományi Társaság (a Választmány tagja), az MTA köztestületi tagja, a Magyarországi Orosztanárok Egyesületének egyik alelnöke, Magyar Szlavisták Egyesülete, Papp Ferenc Baráti Kör.
Elismerések, kitüntetések, ösztöndíjak
 • 1996: okleveles kitüntetés kiváló tanári munkájáért a budapesti Orosz Kulturális Központtól
 • 1998–2001: (4 éven át) Széchenyi professzori ösztöndíjas
 • 2003–2006: (3 éven át) Széchenyi István ösztöndíjas
 • 2013: a „Rossotrudnichestvo” diplomája a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért, a képzési és kulturális programok megvalósításáért végzett aktív munkájáért
 • 2016: A Modern Filológiai Társaság érdemérme (Pro Neophilologia in Hungaria)
 • 2016: Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata
Publikációk

KÖNYVEK:

 • Az orosz igeaspektusról — magyar szemmel. TankönyvkiadóBudapest, 1987. (A 4. és 5. fejezet szerzője: Tóth László)
 • Лекции по глагольному виду. Специальный курс для студентов-русистов. Nemzeti TankönyvkiadóBudapest, 1993.
 • Variancia az orosz ige paradigmájában. (Társsz.: Lőrincz Julianna) EKF Líceum Kiadó, Eger, 2001.
 • Видовые корреляции русского языка в системе грамматических оппозиций (Az orosz nyelv aspektuskorrelációi a grammatikai oppozíciók rendszerében). ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, 2005.
 • Szláv igeaspektus. Különös tekintettel az orosz nyelvre. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008. (Az Első rész szerzője: Krékits József, a Második részé: Jászay László)

CIKKEK, TANULMÁNYOK:

 • Az orosz szakos főiskolai hallgatók vlagyimíri részképzéséről a kísérőtanár szemével. Felsőoktatási Szemle, 1983, 1 sz. (35–39).
 • Az orosz igeaspektus-rendszer felépítésének és némely szemléleti viszony tükröződésének metodológiai vonatkozásai. Nyelvmetodikai Füzetek II., ELTE, Budapest, 1983 (135–176).
 • A hármas szemléletkorrelációk elsődleges és másodlagos imperfektívum-változatainak grammatikai és lexikai összefüggései. A korszerűbb orosznyelv-oktatásért III., JPTE, Pécs,1983 (44–61).
 • Проблематичные случаи образования приставочных видовых корреляций в процессе перфективации. Studia Russica VI, ELTE, Budapest, 1983 (37–52).
 • A meghatározott mozgást kifejező igék szemléletpárképzésének sajátosságai. A korszerűbb orosznyelvoktatásért IV., JPTE, Pécs, 1984 (42–61).
 • К вопросу перфективации глаголов однонаправленного движения с приставкой по-. Dolgozatok a nevelés és oktatás köréből1.sz., JPTE, Pécs, 1984 (124–136).
 • Видовая пара по отношению к лексеме. (Спорные вопросы словообразовательного или словоизменительного характера процесса видообразования. Studia Russica VII, ELTE, Budapest, 1984 (21–34).
 • Az imperfektív szemléletû mutatív igék némely használati sajátossága a mai orosz nyelvben. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tudományos Közleményei, 1985/1 (65–74).
 • Проблема определения общевидового значения. Studia Russica VIII, ELTE, Budapest 1985 (135–149).
 • К вопросу о видовых тройках. A korszerűbb orosznyelv-oktatásért V., JPTE, Pécs, 1985 (81–111).
 • Смысловое и видовое соотношение глаголов искать–найти–находить.
 • A korszerűbb orosznyelv-oktatásért VI., JPTE, Pécs, 1986 (25–36).
 • Drei-Gliederung in den Aspektkorrelationen der russischen mutativen Verben.
 • Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből II., MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1986 (13–29).
 • Перфективация и имперфективация как видообразующие процессы русского глагола в зеркале венгерского глагольного аспекта. Вопросы изучения и преподавания русского языка и литературы в ВНР. Сб. статей, ч. 1, ВАПРЯЛ-ФИРЯ, Будапешт 1986 (121–132).
 • Об учете системы венгерского языка при обучении студентов-венгров русскому глагольному виду. Вопросы оптимизации включенного обучения русскому языку венгерских студентов-филологов (Отв. ред.: В. И. Федосов) ВГПИ, Владимир, 1987 (68–74).
 • Некоторые разновидности повторяющихся действий в целях смысловой и стилистической дифференциации. A korszerűbb orosznyelv-oktatásért VII., JPTE, Pécs, 1987 (29–50).
 • Разговорно-стилистические возможности императива русского глагола в относительном употреблении. A korszerűbb orosznyelv-oktatásért VIII., JPTE, Pécs, 1988 (Társszerző: Hoffmann Ágnes) (51–75).
 • Заметки о лингвистических аспектах преподавания русской грамматики в иностранной аудитории. A korszerűbb orosznyelv-oktatásért IX., JPTE, Pécs, 1989 (146–167).
 • Организационные вопросы стажировки венгерских студентов в СССР. (Соавторы: Д. Сепе, Д. Мишки), Национальная ориентация при изучении русского языка венгерскими студентами-филологами, (под ред. В. А. Федосова) Владимир, 1989 (77–79).
 • Характер вариативности бесприставочных и приставочных инхоативных глаголов несовершенного вида. Русистика/Russistik,Berlin, 1990/2, Dieter Lenz Verlag (54–63).
 • Заметки о грамматичности категории вида в зеркале лексического значения глагола. Studia Russica XIV–XV, ELTE, Budapest, 1990–94 (69–82).
 • Компонент неподконтрольности действия как семантический маркер в функционировании видов. Nemzetközi Szlavisztikai Napok IV., szerk.: Gadányi K., Szombathely, 1991 (315–320).
 • К вопросу функционирования видовых троек. Lingua (Русский) 5., szerk.: Bakonyi István, BKE, 1991 (265–274).
 • Gondolatok az orosz igeszemlélet kérdéseirõl – oktatási nézőpontból. Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára. KLTE, Debrecen, 1991 (45–54).
 • Az ún. kombinatorikus szótár alkalmazási lehetőségei a nyelvtanárképzésben (orosz anyag bemutatásával). Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 1., Nyíregyháza, 1991 (194–197).
 • Заметки об одном типе видовых троек русского глагола. Studia Slavica Hung. 37, 1991-92 (415–423).
 • Существует ли вид и в неславянских языках? (Заметки по типологии вида) Studia Slavica Savariensia, Szombathely, 2/1993 (98–105).
 • К уточнению понятия видовой парности. Русский язык за рубежом, 1993/4 (62–66).
 • A funkcionális grammatika egy lehetséges változata az orosz nyelvtanár-képzésben. Harmadik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (Előadások) I., Miskolc, 1993 (195–200).
 • Заметки о видовой парности. (Проблема приставочных видовых пар) Rusistica Espanola. Научный журнал по проблемам русского языка и литературы. Madrid 3/1993 (36–54).
 • К вопросу о неполноте видовой парадигмы. Теория и практика обучения славянским языкам c. nemzetközi konferencia előadásai (Pécs, 1994. ápr. 28-30), Pécs, 1994 (345–353).
 • Об одном типе условных предложений в русском языке. Nemzetközi Szlavisztikai Napok, V. 1994. Szerk.: Gadányi K., 2. köt., Szombathely, 1995 (536–542).
 • К критике и защите семантического инварианта в зеркале обучения видам. Slavica Quinqueecclesiensia I., Pécs, 1995 (209–219).
 • Императивная форма русского глагола в функционально-семантической интерпретации. StSl Hung. 40, 1995 (343–358).
 • На грани словообразования и словоизменения (в связи с категорией вида).
 • Slavica XXVII, Debrecen 1995 (27–38).
 • К вопросу о настоящем историческом в системе времен русского языка. Studia Slavica Savariensia, Szombathely 1995 1–2 (107–115).
 • Szintézisre törekvés a nyelvleírásban. Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Veszprém, 1995 (150–152).
 • Funkcionális grammatika a nyelvtanárképzésben és a posztgraduális továbbképzésben. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, 1996 (239–247).
 • Изучение вида с учетом лексической семантики глагола. Вестник ФИРЯ им. А. С. Пушкина, № 3, Российский культурный центр, Будапешт, 1996 (84–91).
 • Некоторые вопросы грамматической интерпретации (в связи с залогом и видом). Вестник ФИРЯ им. А. С. Пушкина, № 4, Российский культурный центр, Будапешт, 1996 (34–43).
 • К вопросу о семантической модификации формы множественного числа имени существительного в русском языке. Slavica Quinqueecclesiensia II., JPTE BTK, Szláv Fil. Tanszék, Pécs, 1996 (67–75).
 • Az ún. aktív grammatikától a funkcionális szemléletű nyelvleírásig. Nyelv, nyelvész, társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65. születésnapjára barátaitól, kollégáitól, tanítványaitól. Szerk.: Terts István, 1. köt. Janus Pannonius Tudományegyetem, 1996 (142–145).
 • К аспектуальной характеристике глагола искать. Филологические записки. Вестник литературоведения и языкознания. Вып. 8, Воронеж, 1997 (164–171).
 • О принципах выделения видовой пары в русском языке. Вопросы языкознания, 4/1997 (70–84).
 • Видовые характеристики непрямого употребления русской императивной формы. Russistik/Русистика, Берлин, 1–2/1997 (86–93).
 • Lexikai-szemantikai sajátosságok némely orosz főnév többes számú alakjában. Hungaro-Slavica 1997. Studia in honorem Stephani Nyomárkay (Szerk.: Bańczerowski Janusz) Budapest, 1997 (101–105).
 • О некоторых типах переносного употребления императивной формы. Вестник ФИРЯ им. А. С. Пушкина, № 7, специальный выпуск, Будапешт, 1997 (45–48).
 • Ответы на вопросы аспектологической анкеты филологического факультета МГУ. Труды аспектологического семинара филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, т. 2 (отв. ред.: М. Ю. Черткова) Изд-во Московского ун-та, 1997 (230–233).
 • Nomina actionis és az aspektualitás a németben. Hetedik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Budapest, 1997. ápr. 3–5., I. kötet. (Szerk.: Polyák Ildikó) Külkereskedelmi Főiskola Budapest, 1997 (50–52).
 • Заметки о процессном значении глагола несовершенного вида в русском языке. II Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Baeza, del 3 al 5 Octubre '96. Universidad Internacional de Andalucia sede Antonio Machado y Universidade Granada Área de Filologia Eslava, 1997 (164–172).
 • Об одном типе синтаксической вариантности. Вестник ФИРЯ им. А. С. Пушкина, № 8, Будапешт, 1998 (50–55).
 • Особенности выражения видовых значений в венгерском языке (типологические наблюдения). Типология вида. Проблемы, поиски и решения. Отв. ред.: М. Ю. Черткова, М., 1998 (508–513).
 • К дискуссии видовой оппозиции (Привативность или эквиполентность?) Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk.: Zoltán András ( & ), Budapest, 1998 (270–275).
 • A múltbeli cselekvések némely sajátos kifejezésmódja Turgenyev prózájában. Dolce Filologia. Irodalomtörténeti, kultúratörténeti és nyelvészeti tanulmányok Zöldhelyi Zsuzsa c. egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Hetényi Zsuzsa, 1998 (379–388).
 • Несколько замечаний по поводу дефиниции вида. VI. Me đ unarodni slavisti č ki dani – VI. Nemzetközi Szlavisztikai Napok, Knjiga 3/2, Szerk.: Ernest Bari č, Karlo Gadanji, Sambotel–Pe č uh, 1998 (139–143).
 • Условные конструкции в венгерском языке (Глава 12). Типология условных конструкций (Отв. ред.: В. С. Храковский), С-Пб.: Наука, 1998 (371–378) [Tásszerző: Tóth Etelka].
 • Место двувидовости в обучении русскому глагольному виду. Slavica Quinqueecclesiensia IV. Linguistica Translatologia Cultura. Материалы IV-й международной конференци Теория и практика преподавания славянских языков" (Печ, 24–25 апреля 1998 г.). Pécs, 1998 (279–288).
 • К основам функциональной грамматики. Вестник ФИРЯ им. А. С. Пушкина, № 11, Будапешт, 1999 (45–50).
 • Видовые корреляты при двувидовых глаголах. Studia Russica XVII, 1999 (169–177).
 • О некоторых вопросах обучения видам глагола. Вестник ФИРЯ им. А. С. Пушкина, №12, специальный выпуск, Будапешт, 1999 (148–152).
 • Заметки по некоторым проблемам видовой соотносительности. Die grammatischen Korrelationen. Ed.: Branko To š ovi č, Graz, 1999 (275–281).
 • О значениях настоящего времени глагола несовершенного вида. Applied Russian Studies in Hungary. Ed. E. Lendvai, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2000 (85–99).
 • Причины трудности определения и описания категории вида в русском языке. Papp Ferenc akadémikus 70. születésnapjára.Szerk.: T. Molnár István és Klaudy Kinga. Debrecen, 2000 (211–217).
 • Az orosz folyamatos ige egymásból levezethető jelentései. Nyelv. Aspektus. Irodalom. Köszöntő könyv Krékits József 70. születésnapjára. Szerk.: Györke Zoltán &, Szeged, 2000 (159–166).
 • Заметки об определении общего значения совершенного вида. Studia Russica XVIII, Budapest, 2000 (362–368).
 • Megjegyzések az aspektus tipológiájához. Modern filológiai közlemények. Papers in Modern Philology (with an English Summary).2000. II. évf., 2. sz., Scholastica (5–17).
 • К вопросу об общефактическом значении несовершенного вида. StSl Hung. 45, 2000 (117–129).
 • Variativitás az orosz ige paradigmájában. Hungaro-Slavica 2001, Studia in honorem Iani Bańczerowski, ed. I. Nyomárkay, Budapest, 2001 (79–84).
 • О специфике вторичных имперфективов видовых корреляций. Исследования по языкознанию к 70-летию члена-корреспондента РАН А. В. Бондарко. Отв. ред.: С. А. Щубик, С-Пб: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001 (106–118).
 • К истолкованию понятия "конкуренция видов" в русском языке. Slavica Quinqueecclesiensia VI. 2000. Linguistica. Translatologia. A száv nyelvek és irodalmak oktatásának elmélete és gyakorlata V. nemzetközi konferencia anyaga (Pécs, 2000. máj. 5–7). Szerk.: Lendvai E., Pécs, 2001 (282–287).
 • О видовой характеристике глагола арестовать.– Вестник ФГИРЯ им. А. С. Пушкина, № 15, Будапешт, 2001 (118–123).
 • О статусе категории вида в славянских и неславянских языках. Slavica XXXI, Debrecen, 2002 (13–25).
 • Фактор интервала в характеристике глагольного действия. Вестник ФГИРЯ им. А. С. Пушкина, № 16, спец. выпуск, Будапешт, 2002 (88–95).
 • К проблеме тождества лексических значений в глаголах видовой пары. Studia Slavica Savariensia, 1–2, Szombathely, 2002 (326–332).
 • К характеристике вида и проблеме его определения. Studia Slavica Hung. 48/1–3. 2003 (123–133).
 • Видовая пара и проблема лексического тождества ее членов. Русское слово в мировой культуре. (Русский текст и русский дискурс сегодня) X Конгресс МАПРЯЛ, Санкт-Петербург: Политехника Изд-во (340–346).
 • Заметки к семантическим типам видовых пар. Slavica Szegediensia, 1 sz., Szeged, 2003 (107–120).
 • Морфология вида как семантическая проблема. Studia Russica XX. (In honorem Béla Tatár) ELTE, 2003 (162–169).
 • Проблема лексического тождества в оппозиции числовых форм имени существительного. Вестник ФГИРЯ им. А. С. Пушкина, № 17, Будапешт: Российский культурный центр, 2003 (121–130).
 • Можно ли истолковать процессность как общее значение совершенного вида? Studia Slavica Savariensia 1–2. Károly Gadányi sexagenario. Szombathely, 2003 (192–198).
 • Az orosz határozói igeneves szerkezetek kérdéséhez. Köszöntőkönyv Hollós Attila 70. születésnapja alkalmából. http://www.btk.elte.hu/eastslav (188–198).
 • Неопределенные характеристики в русском глагольном виде. Cuestiones de la lengua rusa actual. (Вопросы современного русского языка) Ed.: R. Gusman-Tirado, Granada 
 • Potenciális képzések vagy reális használat? (Igei példák az orosz nyelvből). Nyelvészet és interdiszciplinaritás. I. (Köszöntő könyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára) Szerk.: Tóth Szergej és Navracsics Judit. Szeged: Generalia, Veszprém, 2004 (138–142). 
 • Замечания к вопросу согласования субъектов в деепричастных предложениях. Вестник ФГИРЯ, № 18, Будапешт: Российский культурный центр, 2004 (11–19).
 • Замечания по поводу мультипликативных глаголов. Studia Slavica Savariensia 1–2 (Проблкмы контрастивной семантики).Szombathely, 2004 (371–380).
 • Несколько замечаний по поводу так незываемых перфектных видовых пар. Slavica Quinqueecclesiensia VIII. 2003. Linguistica. Literatura. Translatologia. Pécs, 2004 (291–298).
 • Исходно-семантическая ориентация в описании грамматикии и проблема наименования. Русский язык как иностранный: проблемы изучения, преподавания, оценки в свете общеевропейских компетенций владения иностранным языком. Редкол.: Н. П. Исаев, А. Мустайоки, Е. Протасова. М.: МАКС Пресс, 2005 (233–239).
 • Несколько замечаний по поводу деепричастных предложений. Slavica Szegediensia 2. Szeged, 2005 (89–103).
 • О морфологической немаркированности и проблеме наименования. Studia Slavica Hung. 50, 2005 (371–378).
 • Conditional Constructions in Hungarian. Tipology of Conditional Constructions. Ed. by V. S. Khrakovski. Chapter 12, München: Lincom Europa, 2005 (371–377) [Társszerző: Tóth Etelka].
 • О противопоставлении мультипликативных и семельфактивных глаголов. Вестник ФГИРЯ, № 19, Будапешт: Российский культурный центр, 2005 (27–31).
 • Возможности применения "Толково-комбинаторного словаря" в обучении русскому языку. Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. № 20,РКЦ – ВАПРЯЛ, Будапешт, 2006 (33–36).
 • Проблема истолкования моментального действия на материале русских глаголов. Studia Slavica Savariensia, 1–2, (VIII. Nemzetközi Szlavisztikai Napok, 2006. máj. 26–27) Szombathely, 2007 (203–210).
 • Zur Frage der momentanen Handlung im heutigen Russischen. Sudia Slavica Hung. 52/1–2, 2007 (157–164).
 • О двух подходах при изучении видовых противопоставлений. Между языками и культурами. Юбилейный сборник в честь Виктора Александровича Федосова. Отв. ред.: Эржебет Ч. Йонаш, Nyíregyháza, 2007 (201–209).
 • Проблема соотношения семельфактивов и мультипликативов для венгерской аудитории. Мир русского слова и русское слово в мире. XI конгресс МАПРЯЛ (Варна 2007). Т. 4, Heron Press, Sofia, 2007 (282–285).
 • О возвратных глаголах с семантической точки зрения (проблема морфологической маркированности и немаркированности). Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. № 21, РКЦ ВАПРЯЛ, Будапешт, 2007 (115–119).
 • Концепт моментальности в системе русского глагола. Slavica Szegediensia VI. Szeged, 2007–2008 (88–96)
 • Несколько замечаний по поводу разного содержания видовой оппозиции русского глагола. Sudia Slavica Hung. 53/2, 2008 (353–363).
 • Функциональное разнообразие в содержании видового противопоставления русского глагола. Русский язык в начале XXI века. Проблемы развития, функционирования, преподавания. (Материалы международной научной конференции, посвященной году русского языка 6–8 декабря 2007) Печ: Печский университет, Фак. Гуманитарных наук, Кафедра славянской филологии, 2008 (6–12).
 • О функциональных типах аспектуальных троек. Вестник (Срвременный русский язык: функционирование и проблемы преподавания) № 22, Будапешт: РКЦ–ВАПРЯЛ–ЭЛТЕ 2008 (79–83).
 • Az orosz igeszemléleti oppozíció némely specifikus jellemzőjéről. A morfológiától a pragmatikáig. Tanulmányok Pete István 80. születésnapjára. Szerk.: Bibok Károly, Szeged, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2008 (39–62).
 • Роль аспектуальных ситуаций в вопросительных предложениях. Вестник (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания) № 22, Будапешт: РКЦ–ВАПРЯЛ–ЭЛТЕ 2009 (45–47).
 • Омонимичность и многозначность суффикса -ну-. Studia Russica XXIII. Budapest 2009 (138–146).
 • Использование понятийного поля при обучении лексике (концепт метель). Вестник (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания) № 22, Будапешт: РКЦ–ВАПРЯЛ–ЭЛТЕ 2010 (160–164).
 • Концепт ’метель’ в русской языковой картине мира. Studia Slavica Hung. 52/2, 2010 (271–278).
 • Характеристика протекания действия с учетом временного интервала. Studia Slavica Hung. 56/1, 2011 (125–132).
 • О правилах употребления видов в лингводидактическом освещении. Учёные записки Кафедры славянской филологии Печского университета (Посвящено открытию русского центра в г. Печ) Печ, 2011 (189–196).
 • Место теоретических знаний в обучении глагольному виду в иностранной аудитории. Языковые категории и единицы: синтагматический аспект. ВГГУ, Владимир, 2011 (565–572).
 • A nyelvi világkép az orosz ’hóvihar’ fogalomban. Tegnapi filológiánk mai szemmel. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 127. Szerk.: Bárdosi Vilmos. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011 (95–104).
 • Об относительности правил употребления видов русского глагола. Вестник (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания) № 25, Будапешт: РКЦ–ВАПРЯЛ–ЭЛТЕ 2011 (73–77).
 • О статусе видовой соотносительности глаголов искать и найтиStudia Slavica Savariensia 1–2. Szombathely, 2011 (155–160).
 • A cselekvésaktusok közötti időintervallum mint aspektuális tényező. A szótól a szövegig. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 137. Szerk.: Bárdosi Vilmos. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012 (115–119).
 • Формы выражения условного значения (Русско-венгерские типологические наблюдения). Вестник (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания) № 26, Будапешт: РКЦ–ВАПРЯЛ–ЭЛТЕ, 2012 (87–91).
 • Проблема формы слова и тождества лексического значения при выделении видовой пары. Языковые категории и единицы: синтагматический аспект. Материалы 10-й международной конференции, посвященной 60-летию кафедры русского языка. Владимир, 2013 (655–688).
 • Nyelvészeti szempontú megjegyzések a vid-használat tanításának kérdéséhez. (К лингвистическим основам преподавания глагольного вида) Studia Slavica Savariensia 1–2. Szombathely, 2013 (224–236).
 • Заметки к вопросу грамматической категоризации. Вестник (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания) № 27, Будапешт: РКЦ–ВАПРЯЛ–ЭЛТЕ 2013 (56–60).
 • Видовая пара и ее разные трактовки. Studia Slavica Hung. 58/2, 2013 (377–385).
 • Igeképzés és akcionális árnyalatok az orosz nyelvben. Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához.Szerk.: Bárdosi Vilmos, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014 (73–82).
 • Правила, тенденции и относительная свобода выбора. (В связи с употреблением вида) – Вестник (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания) № 28, Будапешт: РКЦ–ВАПРЯЛ–ЭЛТЕ 2014 (55–61).
 • К проблеме грамматической категоризации (на примере одушевленности и числа имени существительного). Языковые категории и единицы. Сб. научных статей к 85-летию профессора Августа Борисовича Копелиовича. Изд-во Владимирский гос. ун-т. Владимир: 2014  (359–369).
 • Néhány megjegyzés az ún. kompresszív szóalkotásról orosz nyelvi példák alapján. A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Szerk.: Bárdosi Vilmos. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 169. Sorozatszerkesztő: Kiss Gábor, Tinta Könyvkiadó 2015 (109–118).
 • О соотношении лексико-семантической категории предельности и глагольного вида. Studia Slavica Hung. 60/1, 2015 (43–53).
 • О соотношении лексико-семантических разрядов и грамматических категорий. Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. Российский культурный центр – ВАПРЯЛ – Будапештский ун-т им. Л. Этвеша, Будапешт, 2015 (73–79).
 • A terminatív jelentés és az aspektus összefüggéséről az orosz szemléleti viszonyokban. In: Szlávok és magyarok. Köszöntő könyv Zoltán András 65. születésnapjára. Az ELTE Orosz irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító tanulmányok Doktori Programjának sorozata. Olvasatok 5. (Sorozatszerkesztők: Kroó Katalin, Szabó Tünde) Szerk: Hegedűs Iván, Janurik Szabolcs és Laczházi Aranka. ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2015 (129–136).
 • К проблеме возвратных глаголов в функционально-семантической интерпретации (проблема формы и значения). – Языковые значения, формы и категории. Сборник научных статей к 80-летию профессора В. И. Фуурашова. Отв. ред.: М. В. Пименова, Владимирский гос. ун-т. Владимир, 2015 (347–354).
 • Проблематика глагольной двувидовости в лингводидактическом аспекте. Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. Российский культурный центр – ВАПРЯЛ, Будапешт, 2016 (113–118).
 • О двувидовых глаголах (семантико-функциональный аспект). – Семантико-функциональная грамматика в лингвистике и лингводидактике. Сб. материалов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, посвященной 65-летнему юбилею Виктора Юрьевича Копрова. 21–22 октября 2016, Воронеж, Наука-Юнипресс, 2016 (361–368).
 • О роли суффиксов -к(а) и -ик в образовании имен существительных. – Studia Slavica Savariensia 2016. 1-2 (203–210). DOI: 10.17668/SSS.2016. 1-2.203
 • Az egyedi látásmód megnyilvánulása az orosz nyelv grammatikájában. – Világkép és etimológia. Írások Nyomárkay István 80. szüleetésnapjára. Szerk.: Nyomárkay István és Papp Andrea. Modern Filológiai Társaság, Budapest, 2017 (185–194).
 • Средства грамматики и картина мира в русском языке. – Nexus Linguarum. Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia. Sympsia Slavica. Szerk.: Lukács István. Budapest, 2017 (161–172).
 • Az imperatívuszról átvitt értelemben. – Ad vitam aeternam. Tanulmánykötet Nagy István 70. születésnapjára. Olvasatok 6. Felelős szerk.: Gyöngyösi Mária. Budapest, 2017 (152–160).
 • Видовая «неопределенность» двувидовых глаголов как следствие морфемной немаркированности. – Studia Slavica Hung. 62/1, 2017 (47–58).
 • Диминутивы в русской лексике. – Языковые категории и единициы: синтагматический аспект. Материалы двенадцатой Международной научной конференции, посвященной 65-летию кафедры русского языка (г. Владимир 26–28 сентября). Отв. ред.: М. В. Пименова. Владимир, 2017 (566–570).

RECENZIÓK:

 • И. А. Мельчук – А. К. Жолковский, Толково-комбинаторный словарь русского языка. Вена, Wiener Slawistischer Almanach 1984. Studia Russica XI, ELTE, Budapest, 1985 (374–378).
 • Russistik # Русистика (Die wissenschaftliche Zeitschrift für aktuelle Fragen des Russischunterrichts). Berlin, Dieter Lenz Verlag, 1989/1.
 • Studia Russica XIV-XV, ELTE, Budapest, 1990–94 (490–92).
 • Йожеф Крекич, Семантика и прагматика временно-предельных глаголов. Изменения значений. Танкёньвкиадо, Будапешт, 1989, 287 c. Studia Russica XIV-XV, ELTE, Budapest, 1990–94 (185–189).
 • Pete István, Az orosz nyelv alaktana. 2. Szeged, 1995. Studia Slavica Savariensia, Szombathely, 1995, 1–2. (242–245).
 • Новое из русских аспектологических исследований: 1. А. В. Бондарко, Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. Спб., 1996, 219 c. – 2. Е. В. Падучева, Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996, 464 c. Studia Russica XVI, ELTE, Budapest, 1997 (332–337).
 • Helmult H. Jachnow, Nina B. Me č kovskaja, Boris Ju.Norman, Adam E.Suprun (eds.), Modalität und Modus. Allgemeine Fragen und Realisierung im Slawischen.— Slawistische Studienbücher, Neue Folge, Band 4, Wiesbaden, 1994, 413 S. StSl Hung. 43, 1998 (169–175).
 • Йожеф Крекич, Педагогическая грамматика русского глагола. Семантика и прагматика. Szeged, 1997, 215 c. Studia Russica XVII, 1999 (425–428).
 • T. Molnár István, Orosz morfológia. Névszók és határozószók – Русская морфология. Имена и наречия. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998, 315. c. Studia Russica XVII, 1999 (428–429).
 • Анна А. Зализняк, Алексей Д. Шмелев, Лекции по русской аспектологии. Slavistische Beitr ä ge 353, Studienhilfen, Band 7, Verlag Otto Sagner, München, 1997, 151 c. StSl Hung. 46, 2001 (204–207).
 • Wacha Balázs, Időbeliség és aspektualitás a magyarban. Nyelvtudományi értekezések. 149. sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001. StSl Hung. 46 (417–420).
 • Krékits József, Felszólító performatív beszédaktusok. Akadémiai Kiadó, 2006. Magyar Nyelvőr, 2006, 4, 508–509.

Konferencia-előadások tézisei:

 • О некоторых экспрессивных формах видо-временной системы русского глагола. Современная лингвистическая теория и её применение в практике обучения русскому языку. Сб. тезисов докладов VI конгресса МАПРЯЛ, секция 2, Будапешт 1986 (224).
 • Особенности в аспектуальной семантике синонимичных инхоативных глаголов несовершенного вида "сохнуть" и "высыхать". Русский глагол. Сб. тезисов докладов конференции. JPTE-PMMF, Pécs, 1989, (25–26).
 • К вопросу функционирования видовых троек. Семантика и обучение иностранным языкам. Сб. тезисов докладов международной конференции. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Idegennyelvi Intézete, 1991, (32).
 • Теория целостности в практике обучения видам. Русистика '90 (XVI. Russzisztikai Napok), Debrecen, KLTE, (26–27).
 • Видовая парность. I Jordanas Andalusas de Eslavistica. Granada, 1992 (49).
 • Типологическая характеристика вида. Теоретические и практические вопросы обучения славянским языкам. Сб. тезисов докладов конференции, JPTE BTK, Pécs, 1992, (58).
 • Выражение условности – в интерпретации полевой структуры. Международная юбилейная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения акад. В. В. Виноградова. Сб. тезисов докладов, М., 1995 (128–129).
 • Изучение вида с учетом лексической семантики глагола. – Тезисы докладов и сообщений научно-методической конференции "Современный русский язык: описание и преподавание", 9-10 февраля 1996 г. Изд-во: Российский культурный центр ФИРЯ имю Пушкина и ВАПРЯЛ, Будапешт, 1996 (61–63).
 • К вопросу о семантической модификации формы множественного числа существительного в русском языке. Теория и практика преподавания славянских я зыков (г. Печ, 26-27 апреля 1996 г.) Тезисы докладов III международной конференции, JPTE, Печ, 1996 (93–94).
 • Об одной транспозиции настоящего времени. (Тезисы докладов "Дней Славянской филологии 1995") // Debreceni Szlavisztikai Füzetek, 3. szám, KLTE, Szláv Filolódiai Intézet 1996 (60).
 • Заметки о процессном значении глагола несовершенного вида в русском языке. II Jornadas Andaluzas de Eslavística. Resúmenes de ponencias y comunicaciones Baeza, del 3 al 5 de Octubre '96. Universidad Internacional de Andalucia Sede Antonio Machado (38–39).
 • О некоторых типах переносного употребления императивной формы. – Тезисы докладов научно-методической конференции Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. 25–26 апреля 1997 г., Российский культурный центр–ФИРЯ–ВАПРЯЛ, Будапешт (68–69).
 • Особенности выражения видовых значений в венгерском языке (типологические наблюдения) / On the features of expression of aspectual meaning in Hungarian (typological remarks). Типология вида: проблемы, поиски решения. Тезисы международной научной конференции. М., 1997 (92–93).
 • Несколько замечаний по поводу видовой соотносительности. – Тезисы докладов и выступлений научно-методической конференции "Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания". 20–21 марта 1998 г. Российский культурный центр–ФИРЯ–ВАПРЯЛ, Будапешт, 1998 (64–65).
 • Некоторые вопросы двувидовости при обучении русскому глагольному виду. Теория и практика преподавания славянских языков (Печ, 24–25 апреля 1998) Тезисы докладов IV международной конференции. Печ, 1998 (61–62).
 • Некоторые вопросы обучения видам глагола. – Тезисы докладов и выступлений IV научно-методической конференции "Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания". 19–20 марта 1999 г. Российский культурный центр–ФИРЯ–ВАПРЯЛ, Будапешт, 1999 (62–63).
 • Проблема двувидовости в русских толковых словарях и в практике употребления. Русский язык, литература и культура на рубеже веков. Т. 1. IX конгресс МАПРЯЛ, тезисы докладов и сообщений. Братислава, 1999 (187–188).
 • Заметки по некоторым проблемам видовой соотносительности русского глагола. – Grazer Linguistische Slawistentage 99. Die Grammatischen Korrelationen. 4.11.–6.11.1999, Institut für Slawistik, Karl-Franzens-Universit ä t Graz (12).
 • Семантические модификации при образовании множественного числа имени существительного. – Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс, Москва, МГУ, 13–16 марта 2001 г. Труды и материалы (под ред. М. Л. Ремнёвой и А. А. Поликарпова) Изд-во Московсого ун-та, 2001 (176–177).
 • О видовой характеристике глагола арестовать. – Тезисы дакладов VI Международной научно-методической конференции "Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания" 23–24 марта 2001 г. Российский культурный центр–ФИРЯ–ВАПРЯЛ, Будапешт, 2001 (59–60).
 • Фактор интервала в характеристике глагольного действия. – Тезисы дакладов VII Международной научно-методической конференции "Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания" 22–23 марта 2002 г. Российский культурный центр–ФИРЯ–ВАПРЯЛ, Будапешт, 2001 (56).
 • Potenciális képzések vagy reális használat? (Igei példák az orosz nyelvből) – Nyelvek és kultúrák találkozása. Összefoglalók kötete. XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus 2002. márc. 27–29, Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2002 (68).
 • К вопросу о дефиниции вида. 13. Mednarodni Slavisti č ni Kongres. Ljubljana, 15.–21. avgusta 2003, zbornik povzetkov, 1. del, Jazikoslovje, Ljubljana 2003 (118).

SZEMÉLYES MEGEMLÉKEZÉSEK:

 • О защите Йожефом Крекичем докторской диссертации на тему "Побудительные перформативные высказывания". Вестник ФИРЯ им. А.С. Пушкина № 3, Российский культурный центр, Будапешт, 1996 (95–96).
 • Krékits József nyelvészi portréjához. Nyelv. Aspektus. Irodalom. Szerk.: Györke Zoltán &, Szeged, 2000 (9–11).
 • К 75-летию профессора Й. Крекича. Studia Slavica Szegediensia 2. Szeged, 2005 (315–317).
 • Йожеф Крекич (1930–2015) [Társszerző: Pálosi Ildikó]. Studia Slavica Hung. 60/2, 2015 (483–485).
 • К 75-летию профессора Белы Татара. Studia Russica XXIII. Budapest, 2009 (341–342) [Társszerző: Oszipova Irina].
 • А. В. Бондарко (1930–2016). Studia Slavvica Hung. 61/2, 2016 (485–487).

EGYÉB ÍRÁSOK:

 • Előadás az MNyT Szlavisztikai Szakosztályában 1993. okt. 19-én: Az orosz vid-párokról. Mny XC, 1994/4 (500).
 • Список научных трудов по русистике Ференца Паппа (1956–1995). StSl Hung. 40, 1995 (410–413).
 • Международная конференция, посвященная творчеству академика В. В. Виноградова. Вестник ФИРЯ им. А. С. Пушкина, № 1, Российский культурный центр, Будапешт, 1995 (21–22).

Idézettség

(recenziók és hivatkozások)

Jászay László hivatkozásjegyzéje DOC PDF

Linkek és letöltések