Dr. Janurik Szabolcs

Dr. Janurik Szabolcs, adjunktus

2018.01.04.
Dr. Janurik Szabolcs, adjunktus

 

Elérhetőség

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, fszt. 11.

Telefon: 411 6700 / 5383

Email: janurik.szabolcs@btk.elte.hu

Publikációs jegyzék a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10022723

 

Fogadóóra 2021/2022 ősz 

Kedd 15:30–16:00, D/8
Kedd 17:30–18:00, D/8
Szerda 13:15–13:45, D/8

 

Életrajzi adatok

Született: Szeged, 1971. október 11.

Iskolai végzettség: 1990: érettségi, József Attila Gimnázium, Székesfehérvár; 1995: Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, orosz–angol szak

 

Tudományos fokozat

PhD (2008)

 

Munkakör

egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 

Munkáltató szervezeti egység

ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 

Oktatási tevékenység

 • orosz leíró lexikológia és morfológia (BA, MA)
 • angol kölcsönszavak az orosz nyelvben (PhD)

 

Tudományos tevékenység

Kutatási területe:

 • a mai orosz nyelv
 • lexikológia, lexikográfia
 • nyelvi kontaktusok, angol kölcsönszavak az orosz nyelvben

Tudományos tagság: Association of Slavists POLYSLAV

 

Publikációk

 

Disszertáció:

 • Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben. Az 1980-as évektől napjainkig. PhD-értekezés. (Kézirat.) Szeged, 2007. 199 p.

 

Tanulmányok:

 • Фонетическое освоение американизмов в русских рекламных текстах. In: A szláv nyelvek oktatásának elmélete és gyakorlata. A III. nemzetközi konferencia előadásai. Pécs, 1996. 51–59.
 • Грамматическое освоение американизмов в современных русских и венгерских рекламах. In: Studia Russica XVI. Budapest: ELTE, 1997. 231–238.
 • Сканер, пейджер, дискмэн. Об американизмах в русской лексике, связанной с электронной техникой. In: Zoltán András (szerk.): Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest: ELTE, 1998. 264–269.
 • О семантическом освоении англо-американских заимствований в русском языке. In: Studia Russica XVII. Budapest: ELTE, 1999. 237–240.
 • Свое и чужое в русском компьютерном сленге (на материале одного словаря). In: Studia Russica XVIII. Budapest: ELTE, 2000. 354–361.
 • Англо-американские неологизмы в современном русском языке. In: Русское слово в мировой культуре. Материалы X Конгресса МАПРЯЛ. Русский язык и русская речь сегодня: староеновоезаимствованное. Санкт-Петербург, 2003. 559–566.
 • Об «аналитических прилагательных» английского происхождения в русском языке. In: Studia Russica XXII. Budapest: ELTE, 2005. 263–273.
 • О новых несклоняемых английских заимствованиях в русском языке. In: Вестник Филиала Института русского языка им. А. С. Пушкина. № 18. Budapest, 2007. 127–132.
 • Об англо-американских заимствованиях и реалиях в романе В. Пелевина «Generation П». In: Русская литература в формировании современной языковой личности. Санкт-Петербург, 2007. 244–250.
 • The Integration of English Loanwords in Russian: An Overview of Recent Borrowings. In: Studia Slavica Hung. 55 (2010): 45–65.
 • Рост аналитизма в русском языке и англо-русские языковые контакты. In: Agyagási Klára (szerk.): Исследования по теоретической лингвистике. Материалы симпозиума «Смена парадигмы в венгерской лингвистической русистике». (Tractata Slavica 3.) Debrecen: Debrecen University Press, 2011. 101–115.
 • О некоторых типах калькированных английских терминов в современном русском языке. In: Вестник Филиала Института русского языка им. А. С. Пушкина. № 26. Budapest, 2012. 111–116.
 • Адаптация английских заимствований в русском языке XIX века. In: Старовойтова О. А. (ред.) Русский язык XIX века: роль личности в языковом процессе. Материалы Всероссийской научной конференции «Русский язык XIX века: роль личности в языковом процессе» (18–20 октября 2011 г.). Санкт-Петербург: «Наука», 2012. 140–151.
 • О некоторых спорных вопросах орфографии новых английских заимствований в русском языке в свете работ Я. К. Грота. In: Старовойтова О. A. (ред.) От буквы к словарю. Сборник научных статей к 200-летию со дня рождения академика Я. К. Грота. Санкт-Петербург: «Наука», 2013. 309–316.
 • Новые английские заимствования со значением лица в современном русском языке. In: Gutiérrez Rubio Enrique, Falkowska Marta, Kislova Ekaterina, Stepien Marzena (Hrsg.): Beiträge zum 18. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Budapest, 3.–5. September 2014. (Die Welt der Slaven. Sammelbände 57.) Wiesbaden: Harrassowitz, 2015. 69–78.
 • Проблемы лексикографического представления нетранслитерированных новых англицизмов в современных русских словарях разных типов. In: Крылова О. Н. (ред.) Современные проблемы лексикографии. Материалы конференции. Санкт-Петербург: «Нестор-История», 2015. 206–211.
 • A latin betűvel írt angol kölcsönszavak szótárazásának kérdései napjaink orosz lexikográfiai gyakorlatában. In: Hegedűs Iván, Janurik Szabolcs, Laczházi Aranka (szerk.): Szlávok és magyarok. Köszöntő könyv Zoltán András 65. születésnapjára. (Olvasatok 5.) Budapest: ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2015. 119–127.
 • Вопросы лексикографической регистрации иноязычных неологизмов в русском языке (на материале нового словаря английских заимствований). In: Slavica 45 (2016): 84–101.
 • Проблемы лексикографического представления нетранслитерированных новых англицизмов в современных русских словарях разных типов. In: Крылова О. Н., Мызников С. А. (отв. ред.) Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium. Вып. 14. Санкт-Петербург: «Нестор-История», 2016. 755–768.
 • Angol mintára keletkezett tükörszavak a magyarban és az oroszban. In: Lukács István (szerk.): Nexus Linguarum. Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2017. 147–160.
 • Modern kori önarckép: a magyar szelfi és az orosz селфи szóról. In: Gyöngyösi Mária, Banchenko Alekszandra, Józsa György Zoltán, Palágyi Angela, H. Végh Katalin (szerk.): Ad vitam aeternam. Tanulmánykötet Nagy István 70. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program, 2017. 145–151.
 • Английские заимствования с исходом на -ш(е)н и -ж(е)н в русском языке последних лет в свете словарных и корпусных данных. In: Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова 13 (2017): 356–366.
 • О некоторых типах калькированных английских терминов в современном русском языке. In: Kroó Katalin, Bóna Éva (szerk.): Голоса русской филологии из Будапешта. Литературоведение и языкознание на Кафедре русского языка и литературы Университета им. Лоранда Этвеша. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 247–256.
 • Entlehnungen und Kalkierungen im Ungarischen. In: Witzlack-Makarevich Kai (Hrsg.): Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia. Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag. Berlin: Frank und Timme, 2018. 325–338. [Társszerző: Zoltán András.]
 • Az új angol kölcsönszavak szótári rögzítésének kérdései a mai magyar és orosz lexikográfiában. In: Dudás Mária, Dudás Előd (szerk.): Velencétől Dubrovnikig. Köszöntő kötet Vig István tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2018. 119–132.
 • On the Registration of Pseudo-Anglicisms in Modern Russian Lexicography. In: Studia Slavica Hung. 63 (2018): 57–66.
 • A többjelentésű angol kölcsönszavak szótári rögzítésének kérdései a mai magyar és orosz lexikográfiában. In: Gecső Tamás, Szabó Mihály (szerk.): Egy- és többértelműség a nyelvben. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2018. 132–137.
 • Новообразования русского языка с компонентами -голик и -ман. О словотворчестве на базе новых английских заимствований. In: Gutiérrez Rubio Enrique, Grishchenko Alexander, Kislova Ekaterina, Kruk Dorota, Speed Traci, Týrová Zuzana (ed.): Contributions to the 21st Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav). Novi Sad, 11–13 September 2017. (Die Welt der Slaven. Sammelbände 64.) Wiesbaden: Harrassowitz, 2018. 84–89.
 • Проблемы освоения английских заимствований в русском языке XIX века (на основе газетных материалов). In: Славянская историческая лексикология и лексикография. Вып. 2. Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований РАН, 2019. 275–283.