Dr. Gyöngyösi Mária

Dr. Gyöngyösi Mária, habilitált egyetemi docens

2018.01.04.
Dr. Gyöngyösi Mária, habilitált egyetemi docens

Elérhetőség
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, fszt. 9.
Fogadóóra 2023/2024 ősz: szerda 14.00-16.00, D, fszt. 9. Kérem, lehetőség szerint a
konzultáció témáját előre jelezze e-mailben.
Telefon: 411 6700 / 5241
Email: gyongyosi.maria@btk.elte.hu


Publikációk letöltése a Magyar Tudományos Művek Tárából: https://www.mtmt.hu/
Keresés az adatbázisban: Gyöngyösi Mária

Publikationen

Szakmai életrajz: CV M_Gyöngyösi deutsch.pdfCV M_Gyöngyösi deutsch.docx

 

Életrajzi adatok

 • Született: 1963. december 16-án Budapesten.
 • Végzettsége: 1982: érettségi, ELTE Ságvári Endre (Trefort) Gyakorló Gimnázium; 1987: orosz-német szakos középiskolai tanár, ELTE BTK.

Tudományos fokozat

 • PhD (2001)
 • Habilitáció (2016)

Munkakör

habilitált egyetemi docens oktató

az Orosz nyelv és irodalom mesterképzési szak felelőse

Munkáltató szervezeti egység: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 

Oktatási tevékenység

a századforduló és az avantgárd korának orosz irodalma és kultúrája, az orosz irodalom az avantgárdtól napjainkig, irodalomelmélet, orosz költészet

Tudományos tevékenység

kriptopoétikai és komparatisztikai kutatások, orosz-német irodalmi kapcsolatok, költészettörténet, költészetelmélet és verstan, a lírai alkotás poétikája

 

Publikációk

KÖNYVEK:

 • Стих – цикл – поэтика. Блок, Рильке, Пастернак. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. 242 p. (Русская культура в Европе / Russian Culture in Europe; 12.)
 • А. Блок и немецкая культура. Новалис, Гейне, Ницше, Вагнер / A. Blok und die deutsche Kultur. Novalis, Heine, Nietzsche, Wagner. (Vergleichende Studien zu den Slavischen Sprachen und Literaturen, Bd. 9. Hg. von R. Belentschikow und R. Ibler). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004.

Szerkesztett könyvek:

 • Nonum annum. Köszöntőkötet Hetényi Zsuzsa professzor tiszteletére. Szerkesztők: Gyöngyösi M., Józsa Gy. Z., Kalafatics Zs., Rácz I. M., Zoltán D. Budapest, ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2020.
 • Ad vitam aeternam. Tanulmánykötet Nagy István 70. születésnapjára. (= Olvasatok / Readings 6.) Felelős szerkesztő: Gyöngyösi Mária. Szerkesztők: Banchenko Aleksandra, Józsa György Zoltán, Palágyi Angela és H. Végh Katalin. Budapest, ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program, 2017. 372 p.
 • Лермонтов в литературной критике ХХI века / Lermontov in 21st Century Literary Criticism. Коллективная монография. (= Olvasatok / Readings 4.) Szerk. Gyöngyösi Mária, Kroó Katalin, Szabó Tünde. Budapest: ELTE BTK "Orosz Irodalom és Irodalomkutatás" Doktori Program; ELTE PhD Programme "Russian Literature and Literary Studies", 2015. 402 p.

TANULMÁNYOK:

A tanulmányok frissített listáját l. az MTMT-ben!

 • „a gyémánt, messziről, ragyog! Törd a követ, haragos ének!” Egy Bloki motívumkomplexum forrásairól // Műértelmezés – Fordításkritika – Transzmedialitás (Olvasatok / Readings 7.) Szerk. Zoltán D., Bali-Farkas P., Tóthpál S. K. Budapest, ELTE BTK "Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító Tanulmányok" Doktori Program 2022, 37-52.
 • М. Дьёндьёши, С. А. Кибальник. Криптопоэтика русской литературы Нового времени // Филологические науки, 64, 3 (2022), 160-164.
 • О восприятии поэмы «Двенадцать» А. Блока в критике и литературоведении Германии последнего полувека // Slavica L. Debrecen: Debrecen University Press, 2021, 143-150.
 • М. Дьёндьёши, Людмила Спроге. Блок у Адамовича: urbus в «Игле на ковре» // Narodovska Iveta (ред). Георгий Адамович и... (К проблеме изучения культуры русской диаспоры): Посвящается памяти Олега Анатольевича Коростелева (1959–2020). Riga, 2021, 8-16.
 • Blok és Goethe: egy költői formula genealógiájához (A Rózsa és Kereszt és a Faust) // Pátrovics Péter. Arcana linguarum: Köszöntő kötet a 80 éves Bańczerowski Janusz professzor tiszteletére. 2021, 175-188.
 • Из истории немецкого восприятия поэмы Двенадцать Блока: перевод Пауля Целана // Nonum annum. Köszöntőkötet Hetényi Zsuzsa professzor tiszteletére. Budapest, ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2020, 117-129.
 • Борис Пастернак и Агнесса Кун в работе над переводами Шандора Петефи // Новое литературное обозрение. 2020/5. 203-209.
 • Poetic Antecedents to Zhivago’s Poem ‘Avgust’ (Metric, Rhymes, and Motifs) // Wiener Slavistisches Jahrbuch (Neue Folge) 7 (2019) 112-119.
 • Alekszandr Blok kései tréfás verseiről // Kiss Szemán Róbert (szerk.). Humor és sport a szláv kultúrákban: Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére. (2019) ISBN: 9789634891635, 42-55.
 • «Карлик» в мифопоэтике А. Блока (варианты образа и их источники) // Kroó, Katalin; Bóna, Éva (szerk.) Голоса русской филологии из Будапешта : Литературоведение и языкознание на Кафедре русского языка и литературы Университета им. Лоранда Этвеша Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó, (2018) pp. 46-60.
 • Назначение поэта: «исповедальность» лирики Блока vs. «стихи-предметы» Рильке // STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 63: 1, pp. 29-38. (2018)
 • „Az elválás tudománya”. Ovidius Keservei és Mandelstam Tristia című versciklusa // ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL XVI:(3) pp. 8-19. (2017).
 • Переклички драмы «Роза и Крест» с «Фаустом» Гете // Шахматовский вестник. Вып. 14. Александр Блок. «Роза и Крест»: исследования и интерпретации. Москва: ИМЛИ РАН, 2017, 233-245.
 • A „törpe” Alekszandr Blok mitopoétikájában (Alakváltozatok és forrásaik) // Nexus linguarum. Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszék, 2017, 101-114.
 • A költő hivatása. A. Blok vallomásos lírája és R. M. Rilke tárgyversei // Omnis amor incipit ab aspectu: Köszöntő könyv Jászay László 65. Születésnapjára. Szerk. Janurik Szabolcs, Palágyi Angela, Pálosi Ildikó. Budapest, ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2016, 79-86.
 • Gyöngyösi Mária; Bóna Éva: Концепция пространства в танатопоэтике Марины Цветаевой в зеркале Библии и греческой мифологии // VESTNIK KARAGANDINSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA SERIYA FILOLOGIJA (ISSN: 0142-0843) 82: (2) pp. 33-39. (2016).
 • Az „örök nőiség” költői: Blok és Ibsen // „A ja sz vami”. Tanulmánykötet Szőke Katalin születésnapjára. Dolce Filologia 14. Budapest, 2016, 61-74.
 • Шаги Командора» в свете мотивики легенды о Дон Жуане // Александр Блок: Исследования и материалы. Отв. ред. Н. Ю. Грякалова. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2016 (Т. 5.), 130-165.
 • Венеция глазами Рильке и Блока // Szlávok és magyarok. Köszöntő könyv Zoltán András 65. születésnapjára. Olvasatok 5. Szerk. Hegedűs I., Janurik Sz., Laczházi A. Budapest, 2015, 91-99. http://szlavintezet.elte.hu/publications/russ_pub/zoltan65/za_65.shtml
 • Из подтекстов поэмы «Возмездие» Блока: Лермонтов и Ибсен // Лермонтов в литературной критике ХХI века. Коллективная монография. Olvasatok 4. Budapest, 2015, 60-73.
 • Alekszandr Blok és az I. világháború: valóság és költészet // Háborúk és békék. Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában V. (szerk. Szabó T., Szili S.). Szombathely: Szláv Történeti és Filológiai Társaság, 2015, 257-270.
 • Александр Блок – новатор или традиционалист? (стиховедческий подход) // Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Týmová monografie. Editor J. Dohnal. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015, 437-444.
 • Еще раз о вопросе «Пастернак и Блок»: Интертекстуальность в «Стихотворениях Юрия Живаго» // Studia Slavica Hung. 58/1 (2013), 55-66.
 • В чем назначение поэта? «Исповедальность» лирики Блока vs. «стихи-предметы» Рильке // Revitalizace hodnot: Umění a literatura. Kolektivní monografie. Brno: Tribun, 2013, 147-155.
 • Die Poetik der Stadt in der Lyrik von Rainer Maria Rilke und Aleksandr Blok // Studia Slavica Hung. 57/1 (2012), 189-208.
 • Сердце – интеллект – искусство: две переписки (Райнер Мария Рильке – Лу Андреас-Саломе, Борис Пастернак – Ольга Фрейденберг) // «Życie serca». Duch-dusza-ciało i relacja Ja- Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku // Rossica Lublinensia VII, współred. J. Tarkowska, A. Gozdek, R. Rybicka, M. Ułanek, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, 375-385.
 • Два типа художественной субъективности: стихотворения Рильке и Блока на тему испанского танца // Шахматовский вестник. Выпуск 12. Биография как источник и контекст творчества А. Блока. Отв. ред. И. С. Приходько. Москва: ИМЛИ РАН. 2011, 350-361.
 • Поэма Блока «Соловьиный сад» и сюжет «Тангейзера» (От немецкого романтизма к Р. Вагнеру) // Александр Блок: Исследования и материалы / Отв. ред. Н.Ю. Грякалова. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2011, 178-193.
 • Die Poetik der Stadt und des Raumes: Parallelen in den Werken von Rilke und Pasternak // Germanoslavica: Zeitschrift für germano-slawische Studien. Jahrgang 21 (2010), Heft 1-2: Kulturen und Literaturen zwischen Ost und West. Prag, 93-108.
 • Заметки к европейскому контексту творчества Блока 1908 года: немецкоязычный символизм (Георге, Гофмансталь, Рильке) // Шахматовский вестник. Выпуск 10-11 (2010). Москва: Наука, 68-87.
 • От Всадника и Незнакомки к Руси и «ветру» (Заметки к теме «Блок и Гоголь») // Гоголь и 20 век: материалы международной конференции, организованной докторской программой ELTE «Русская литература и культура между Востоком и Западом». Budapest, 2010, 88-97.
 • Friedrich Schiller und der russische Symbolismus. Die kritische Prosa von V. Ivanov und A. Blok // Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen: ausgewählte Aspekte (Kollektive Monographie). Hrsg. S. Ulbrecht, H. Ulbrechtová. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Neisse Verlag, Praha, Dresden, 2009, 389-406.
 • Александр Блок и Э. Т. А. Гофман // Studia Slavica Hung. 53/2 (2008), 343-351.
 • Blok 1912-es verse Vjacseszlav Ivanovhoz // „Szóba formált világ”. Tanulmánykötet Han Anna habilitált egyetemi docens születésnapjára. Dolce Filologia VII. Budapest, 2008, 53-68.
 • «Память метра» (К возможным претекстам одного стихотворения А. Блока) // Litteraria Humanitas (Brno) XIV, 2006, 47-57.
 • К стихотворению А. А. Блока «Грустя и плача и смеясь...» // Sub Rosa. Köszöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére. Szerk. Atanaszova-Szokolova D. Budapest, 2005, 252-257.
 • Заметки о взаимосвязях метра, рифмы и пятистишной строфы у Блока // Russica Hungarica. Исследования по русской литературе и культуре. Русистика в будапештском университете имени Этвеша Лоранда. Szerk. Atanaszova-Szokolova D. és Hetényi Zs. Budapest-Москва: Водолей Publishers, 2005, 43-56.
 • К характеристике образа Демона и демонического начала в поэзии и живописи. Лермонтов, Врубель, Блок // Литература и визуальность (Studia Russica XXI). Szerk. Han A. és Hetényi Zs. Budapest, 2004, 269-275.
 • «Гимны к ночи» Новалиса на русском языке. Заметки к переводам И. Коневского и Вяч. Иванова // Интерпретация и перевод: материалы симпозиума «Интерпретация и перевод как факты филологической интердисциплинарности» (Szerk. Szigethi A. és Wolosz R.). Pécs, 2004, 45-54.
 • «…к иным горизонтам летим»: Коневской и Ницше // Moderna – avantgarda – postmoderna (Litteraria Humanitas XII). Szerk. D. Kšicová és I. Pospíšil. Brno, 2003, 115-123.
 • Голубой цветок, Ночная Фиалка и «старинные розы». Заметки к символике цветов у Блока // Miscellanea Corviniana. Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születésnapjára. Szerk. Abonyi R., Janurik Sz., Zoltán A. 2003. www.btk.elte.hu/eastslav/a19.rtf
 • Heine im Schaffen von Aleksandr Blok // Heine (1797-1856) // Arbeiten zur Deutschen Philologie, Bd. XXVI. Hg. E. Kiss, T. Lichtmann). Debrecen, 2002, 189-199.
 • Из подтекстов книги «Сестра моя – жизнь»: Ленау, Гейне, Блок // Поэтический мир Пастернака (Studia Russica XIX). Szerk. Han A. Budapest, 2001, 353-362.
 • К проблеме «Блок и Вагнер» // Studia Slavica Hung. 45/1-4. (2000), 245-260.
 • К вопросу Блок и Ницше // Studia Slavica Hung. 43 (1998), 135-149.
 • Zu Heines Bedeutung im russischen Symbolismus // Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Zoltán A. Budapest, 1998, 184-189.
 • Петербург Александра Блока // Dolce Filologia. Irodalomtörténeti, kultúratörténeti és nyelvészeti tanulmányok Zöldhelyi Zsuzsa c. egyetemi tanár, az MTA doktora 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Hetényi Zs. Budapest, 1998, 278-289.

DISSZERTÁCIÓK:

 • Стих – цикл – поэтика (Блок, Рильке, Пастернак). Habilitációs értekezés. ELTE BTK, 2015.
 • Александр Блок и немецкая культура (Новалис, Гейне, Ницше, Вагнер). Doktori (PhD) értekezés. Budapest, 2000.

RECENZIÓK:

 • Horst-Jürgen Gerigk, Ein Meister aus Russland. Beziehungsfelder der Wirkung Dostojewskijs. Vierzehn Essays. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010. 215 S. // Dostoevsky Studies. The Journal of the International Dostoevsky Society 16 (2012) Heidelberg: Attempto Verlag, 242-246.
 • Михай Петер, Русское стихосложение (Вводный курс) / Péter Mihály, Orosz verstan (Bevezetés). Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis III. Redigit A. Zoltán. ELTE Ukrán Filológiai Tanszék – Argumentum. Budapest, 2008, 120 S. // Studia Slavica Hung. 55/1. (2010), 146-148.
 • Tanja Zimmermann, Abstraktion und Realismus im Literatur- und Kunstdiskurs der russischen Avantgarde. Wiener Slawistischer Almanach, Literarische Reihe, hg. von A. A. Hansen-Löve, Sonderband 68, Unterreihe Intermedialität, Band 4. Wien-München, 2007. 380 S. // Studia Slavica Hung. 55/1. (2010), 148-152.
 • Julia Kursell, Schallkunst. Eine Literaturgeschichte der Musik in der frühen russischen Avantgarde. Wiener Slawistischer Almanach, hg. von A. A. Hansen-Löve, Sonderband 61, Unterreihe Intermedialität, Band 2. München, 2003. 342 S. // Studia Slavica Hung. 51/3-4. (2006), 438-440.
 • Rolf-Dieter Kluge, Ivan S. Turgenev. Dichtung zwischen Hoffnung und Entsagung. München: Erich Wewel Verlag, 1992. 159 p. // Studia Slavica Hung. 40 (1995), 379-384.
 • D. Makszimov, Rúszkije poety nacsala veka (A századelő orosz költői). Leningrád, 1986. 404 l. (Д. Максимов, Русские поэты начала века. Ленинград, Советский писатель) // Filológiai Közlöny 39/1 (1993), 97-103.
 • Lorenzo Amberg, Kirche, Liturgie und Frömmigkeit im Schaffen von N. V. Gogoľ. Bern-Frankfurt/M.-New York-Paris: Verlag Peter Lang, 1986. 260 p. (Slavica Helvetica, Bd. 24) // Studia Slavica Hung. 37 (1991-1992), 432-436.