Dr. Dukkon Ágnes

Dr. Dukkon Ágnes professzor emeritus

2018.01.08.
Dr. Dukkon Ágnes professzor emeritus

ÉLETRAJZI ADATOK

Születési idő, hely: 1949. nov. 11. Győrszemere

Középiskola: 1964-1968 Ménfőcsanaki Gimnázium

 

Munkahelyek:

1973-74: középiskolai tanár, Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium

1974-77: Szeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Orosz tanszék, 1976: JATE Orosz Tanszék, félállás.

1977-től - Budapest, ELTE TFK (ill. ennek jogelődje, majd megszüntetése – 2003 – után pedig az ELTE BTK):

1990-ig a TFK Orosz Tanszéken tanársegédi ill. adjunktusi beosztásban; az Irodalomtudományi Tanszéken 1990-től docensi, 1993-tól főiskolai tanári beosztásban, 1997-2007-ig tanszékvezető. 1993-95-ig külügyi és tudományos főigazgatóhelyettes. A TFK megszüntetése  után ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, 2008-tól: ELTE BTK, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék.

Óraadóként: 1985-1992: ELTE Eötvös Collegium és ELTE BTK Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék

2013 óta: professor emeritus, ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet

Végzettség, Tudományos fokozat:

 • Magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom szakos tanár,  (ELTE, 1973)
 • Egyetemi doktori, ELTE BTK, 1975, régi magyar irodalomból (A hivatástudat, a népművelés és a történetszemlélet kérdései Tótfalusi Kis Miklós életművében)
 • Az irodalomtudomány kandidátusa, MTA, 1990, orosz irodalomból (Belinszkij és Dosztojevszkij. Egy irodalmi vita története és tanulságai)
 • Habilitáció, ELTE: 1999, orosz irodalomból  (A XIX. századi orosz irodalom története)
 • MTA Doktora: 2004, régi magyar irodalomból (Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben)

 

Elérhetőség: dukkonagnes@gmail.com

 

OKTATÁSI ÉS OKTATÁSSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

Külföldi oktatás

 

 • 1980-82, Krakkó, Uniwersytet Jagielloński, Orientalisztika Tanszék, magyar lektor.
 • 1992-2003, Krakkó, Uniwersytet Jagielloński, Magyar Filológiai Tanszék: vendégelőadó, évente egy vagy két hét, előadások a magyar irodalom történetéből Balassitól Petőfiig. Tudományos munka konzulense: Piotr Kowalczyk doktori értekezéséhez (A Zrínyi-kultusz Kelet-Európában), védése 2001. június.
 • 2006-07, Vendégprofesszor, Universität Wien, EVSL, Institut für Finno-Ugristik: szemináriumok és előadások a magyar irodalom történetéből (reneszánsz és barokk kor), két  magiszteri dolgozat témavezetése.

 

Oktatói tevékenység az ELTE TFK-n és a BTK-n:

Előadások és szemináriumok a./ régi magyar irodalom, b./ felvilágosodás és reformkor, c./ világirodalom, a 19. századi orosz irodalom témaköreiből. Orosz nyelv- és stílusgyakorlat.

Speciális kollégiumok: a 19. századi orosz irodalom történetéből, összehasonlító irodalomból, ezen belül műfordítás-elemzés, az orosz és német romantika, magyar-orosz irodalmi kapcsolatok. Szakdolgozati témavezetés folyamatosan a fenti témakörökből.

 

Diákköri dolgozatok témavezetése, OTDK-ra felkészítése 1979-től 2009-ig.

Oktatói, témavezetői tevékenység PhD-képzésben

 

1994-től tanítás és témavezetés az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetben (2001 szeptembere óta az Irodalomtudományi Doktori Iskola része) működő doktori képzésben, Az orosz irodalom Kelet és Nyugat vonzásában c. programban, három témában: 1. bölcselet és irodalom, 2. komparatisztika, magyar, orosz  irodalmi témák, az orosz irodalom nyugat-európai kapcsolódásai, 3. Irodalomtudomány.

Témavezetés: Havasi Ágnes, Dosztojevszkij pozitív típusú hősei c. PhD-értekezés, védett 2002-ben, az értekezés könyv alakban megjelent: Havasi Ágnes: Dosztojevszkij szentjei. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2008; Barabás Mariola A haláltánc-motívum alakulása a reneszánsz és barokk kor lengyel irodalmában (abszolutórium: 2006), Gedeon Sarolta, Dosztojevszkij recepciója Magyarországon 1945 után (védés 2016), Bugovits Valéria, A család-téma és a nőábrázolás Lev Tolsztoj regényeiben (védés 2016), Pokorny Anna (2012-től): Bergyajev szabadság-filozófiájának dosztojevszkiji inspirációi

Kitüntetések:1989: Eötvös Collegium-emlékérem, 1991: Trefort-emlékérem, 2014: „Az év ruszistája“ kitüntetés és Lihacsov-díj Az Aranykortól az Ezüstkorig. Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány történetéből (Protea Kiadó, Budapest) című könyvért

KUTATÁSI TERÜLETEK

1. Magyar irodalom: a reneszánsz és barokk kor; Tótfalusi Kis Miklós életműve; a 17. század jeles tankönyvírói és az enciklopédia-divat (Comenius, Frölich Dávid, Apácai Csere János, Jászberényi Pál); Zrínyi Miklós és a 17. század derekának irodalmi és politikai viszonyai; a tömegkultúra a 17. században, kalendáriumok Magyarországon és Európában. Monográfia, tanulmányok, konferenciaelőadások magyar és idegen nyelveken. MTA Doktora fokozat megszerzése a „Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben“ című könyvvel (2004).

2. Orosz irodalom: elsősorban a 19. század (a romantika, az elbeszélő költemény műfaja, Gogol, Dosztojevszkij életműve). Monográfia, könyvrészletek, szövegkiadások, tanulmányok publikálása. Magyar-orosz irodalmi kapcsolatok a 19-20. században. Közreműködés az Orosz írók magyar szemmel négy kötetes tankönyvsorozat összeállításában (anyaggyűjtés, szerkesztés, bibliográfia, tanulmányírás) 1976-tól, önállóan a III. kötet kiadása (1989). Kandidátusi disszertáció és habilitáció orosz irodalomból

 

Külföldi kutatás ösztöndíj támogatással:

 

1984. őszi szemeszter: Moszkva, Puskin Intézet. Konzultációk a Gorkij Világirodalmi Intézet munkatársaival (Sz. G. Bocsarov és J. V. Mann).

1987. május, Moszkva, Lomonoszov Egyetem, Dosztojevszkij-kutatás

1992. július, Oxford, Bodleian Library, az East European Hospitality Scheme ösztöndíjával (régi kalendáriumok könyvészeti, művelődéstörténeti vonatkozásai)

1993. május, Krakkó, régi lengyel kalendáriumok kutatása

1994. Krakkó-Wrocław, három hónap, MÖB ösztöndíjjal (kalendárium- és hungaricum-kutatás).

Együttműködés külföldi intézetekkel:

 

Институт Мировой Литературы им. Горького (ИМЛИ), Москва – 1984-ben négy hónapos tanulmányút, 1987-ben 6 hetes ösztöndíj: Dosztojevszkij-kutatások Sz.G. Bocsarov és J. V. Mann professzorok irányításával. Újabban konferencia-előadás és publikáció az Intézet szervezésében, kiadásában.

Universität Bremen, 1997-től 2000-ig, a Deutsche Presseforschung programjában, konferencia és publikáció tanulmánykötetben a magyarországi németnyelvű sajtó történetéből.

Filosofický Ústav Akademie věd České Republiky, Prága, Acta Comeniana folyóirat köre, publikációk és közös kutatási témák a 17-18. század művelődéstörténetéből 1997-től.

Gdański Egyetem Polonisztikai Intézet 18. századi kutatócsoportjával, konferencia és publikáció: 2000-2003 között

Krakkó, Jagiello Egyetem, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, három évtizedes szakmai kapcsolatok, publikációk, konferenciák, konzultációk, tanítványok kölcsönös patronálása. Instytut Węgierskoj Filologii: 1992-2003, előadások és konzultációk magyar irodalomtörténetből, oktatói és hallgatói mobilitás rendszeres szervezése.

Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, LMU München, 2007-től, együttműködés Dr. Juliane Brandttal, konferenciák, publikációk 2010-13-ban.

Институт Художественного Образования Российской Академии Образования, Москва – 2008-tól szakmai kapcsolat kiépítése a moszkvai Pedagógiai Akadémia Művészetpedagógiai Intézetével (ИХО-РАО: http://www.art-education.ru/) – irodalom és művészet, interdiszciplináris témák az oktatásban.

Алтайская Государственная педагогическая Академия, Кафедра русского языка и литературы, Barnaul, 2012-től  (publikációk)

Slovanský ústav Akademie věd České Republiky, Prága 2014-től (konferencia, publikáció)

 

Szerkesztőbizottsági tag:

 Studia Wratislawiensa (Wrocław), Humanity Space/Гуманитарное пространство (Moszkva)

 

Fontosabb  nemzetközi és hazai konferenciák:

 

A. Magyar irodalom és művelődéstörténet

 1. 1992 ápr. 20-23. Tata: Asztrológia és keresztény hit a 17. századi kalendáriumokban, Közköltészet, népi kultúra a XVI-XVII. században
 2. 1993. jún 9-12. Szeged: Woodcuts in Old Calendars. European Iconography East & West konferencia
 3. 1994. május 23-26. Esztergom: Élmény és konvenció. A szenvedés képei Balassi Bálint lírájában. Konferencia Balassi Bálint halálának 400. évfordulóján
 4. 1995. aug. 25. Sárospatak: Comenius nyelvtanítási módszerének tükröződése Jászberényi Pál latin-angol nyelvkönyvében,
 5. 1996 szept. 7-14. Róma: A bibliai idézetek szerepe Tótfalusi Kis Miklós műveiben. IV. Hungarológiai Kongresszus
 6. 1997. ápr. 23-25. Bad Muskau: Historische deutschsprachige Kalender in Regionen von Ungarn im 17. Jahrhundert, a brémai Deutsche Presseforschung kutatócsoport konferenciáján.
 7. 2001. szept. 15-22. Gdański Egyetem, konferencia: European connections between old school theatres and The European community of old calendars, előadás: Old Calendars in Iconographical Approach
 8. 2002. ápr. 25-28. Kolozsvár: Tótfalusi Kis Miklós-konferencia. Tótfalusi Kis Miklós teológiai műveltsége és ennek hatása munkásságára
 9. 2002. szept.5-7. Miskolc, Iskola és Színház (Nemzetközi konferencia): A Didactica Magna évszázada:  tudománynépszerűsítési kísérletek a 17. századi Magyarországon.
 10. 2003. május 15-18. Szeged: A magyar költészet műfajai és formatípusai a XVIII. században, konferencia, A naptárvers a XVII. században.
 11. 2003. okt. 1-3. Sárospatak: Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában, nemzetközi konf., Bécs, Krakkó és Boroszló szerepe a 16-17. századi magyarországi naptárkiadásban.
 12. 2004. okt. 12-13. Budapest: Historia Litteraria, konf. Tarnai Andor emlékére, Az anyanyelvűség programjának néhány korai példája
 13. 2004. dec. 2-3. Budapest: MTA Néprajzi Intézet, Irodalom és folklór konf., Az elbeszélő költemény műfaja és a folklór kapcsolata
 14. 2006. máj. 24-27. Kolozsvár: Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban nemzetközi konf.: Naplók, életrajztöredékek – kalendáriumlapokon
 15. 2006. jún. 23-24. Zürich: Zahl – Text – Bild im Volkskalender. Zur Intermedialität und Polyfunktionalität eines populären Lesestoffes. Tagung des SNF-Projekts „Zahl-Text-Bild. Schweizer Volkskalender von 1500 bis 1900”: Sign – Symbol – Decoration. The picture-text relationship in the 16-17th century Hungarian calendars
 16. 2008. aug. 26-28. Sárospatak, Doktorok Kollégiuma Konferencia: A testvérharc bibliai példái a 17. század második felének magyar irodalmában (prédikációk, jeremiádok, emlékiratok)
 17. 2008. dec. 4-5. MTA Néprajzi Intézet, Budapest: „Folklór és nyelv” konferencia, előadás: A régi magyar kalendáriumok nyelve.
 18. 2010. márc. 10-12. Kolozsvár, Tagung „Die unitarische Kirche in Siebenbürgen” Der gelehrte Kalenderverfasser David Frölich (1595-1648) und die Erbschaft des Späthumanismus
 19. 2010. máj. 26-29. Körmend, MTA ITI „Reneszánsz és Barokk” kutatócsoport konferencia „Misszilisek, naplók”. Ostrosith Mátyás koronaőr naplója.
 20. 2010. szept. 9-12. Pécs, Nemzetközi Germanisztikai Kongresszus, „Wechselwirkungen”: Deutschsprachige Kalenderliteratur und ihre Regionen in Ostmitteleuropa am Ende der Frühen Neuzeit
 21. 2010. okt. 15-16. Eger, Dobó István Vármúzeum, “Végvár és társadalma a korszakváltás idején” (1686-1711) Országos Végvár-konferencia. Előadás, Dukkon Ágnes: A kalendáriumi krónikák tudósításai a kuruc kor hadi eseményeiről az 1670-es évektől a 18. század első harmadáig.
 22. 2011. febr. 26. Budapest, Csillagászattörténeti találkozó: A régi magyarországi kalendáriumok csillagászattörténeti jelentősége.
 23. 2012. szept. 23-27, Mamaia, Symposium International Le Livre. La Roumanie. L’Europe. Section 1 – Histoire et civilisation du livre. Előadás: Le cheminement dans l’ Europe des 16–17es siècles du « Calendrier Historial », un type de publication populaire.
 24. 2012. dec. 6-7. Piliscsaba, PPKE: „A török-magyar kényszerű együttélés és hozadéka” konf. Előadás: A régi kalendáriumok török tárgyú közleményei.
 25. 2017. máj. 17–20. Jena, Schreibkalender und ihre Authoren in Mittel-, Ost- und Ostmitteleuropa (1540–1850) konferencia. Előadás: Über den wissenschaftlichen Inhalt der deutschsprachigen Kalender von David Frölich

B. Orosz és összehasonlító irodalom

 1. 1986.aug. 10. Budapest, MAPRJAL: Белинский, Достоевский и тема двойничества
 2. 1990. aug. 5-15. Moszkva. MAPRJAL: Ф. М. Достоевский в интерпретации венгерских протестантских теологов
 3. 1991.szept.27. Budapest, Nemzetközi Goncsarov-konferencia Поэзия и действительность в мире Гончарова
 4. 1993. aug. 24-26. Budapest, Nemzetközi Turgenyev-konferencia: Дважды два четыре или пять? Проблема «романтизма» и «реализма» в понимании молодого Тургенева и Достоевского
 5. 1993. ápr. 15-16. Budapest, MTA Néprajzi Intézet, «Álom, extázis, látomás» konferencia: Az álom és a látomás poétikai szerepe Dosztojevszkij műveiben.
 6. 1998 szept. 5-14. Szentpétervár, Puskin-Turgenyev konferencia, Проблема литературности и действительности в произведениях Тургенева
 7. 1999 márc. 25-28. Cambridge, BASEES (British Association of East European and Slavic Studies) konferencia, History and characters in Pushkin's epic poems (Poltava)
 8. 1999 márc.31.-ápr.2. Párizs (Bougival, Musée Ivan Tourguénev),Goethe-Puskin-Turgenyev-konferencia: Oвидий, певец любви и поэзия Пушкина
 9. 2000. ápr.1-4. Cambridge, BASEES konferencia Connection of the revolt and suffering in the Lermontov's world and its reflection by Dostojevskij
 10. 2001. ápr. 7-12. Cambridge, BASEES Oтношение культуры и субкультуры в творчестве Лескова
 11. 2005. okt. 20. Krakkó: Nemzetközi Bahtyin-konferencia: Рецепция Достоевского в Венгрии в 1920-1940-е годы в ключе экзистенциальной философиибщие источники Бахтина и венгерских мыслителей)
 12. 2005. jún. 30. Iparművészeti Múzeum: Előadás a „Bronzba zárt imák” című fémikon-kiállítás rendezvényén: Szavakból szőtt ikonok (Az orosz irodalom és az ikonfestészet kapcsolatai).
 13. 2008. máj. 29-31. Moszkva, РГГУ, „Поэтика русской литературы: проблема жанров” konferencia, előadás: Ночные пейзажи в ранних произведениях Гоголя в свете романтической поэзии
 14. 2008. szept. 9-16. Ohrid, Makedonia, XIV. Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszus, előadás: «Подземная география» и хтонические мотивы в ранних повестях Гоголя.
 15. 2009. ápr. 20-22. Krakkó, Jagiello Egyetem, nemzetközi Gogol-konferencia: Историческая легенда в романтической повести. «Страшная месть» Гоголя и легенда Степана, князя семиградского
 16. 2009. ápr. 23-24. Varsói Egyetem, „Egodokument 2009” konferencia: На перекрестке жанров: атрибуты исповеди и дневника в эпистолярности Белинского
 17. 2009. nov. 5-7. Budapest, „Gogol és a XX. század” nemzetközi konferencia: Из истории венгерского восприятия Гоголя (переводы и литературная критика)
 18. 2010. okt. 25-28. Budapest. Lustrum Saeculare Collegii. Konferencia-sorozat az Eötvös Collegium százéves épületének tiszteletére. Colloquia Ò Slavica: Поэтика Чехова и Толстого. (MTA Irodalomtudományi Intézet – Eötvös Collegium): előadás: Искусство Толстогов зеркале философии Шестова.
 19. 2011. máj. 13-14. Krakkó, Katedra Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Institutu Rosji i Europy Wschodniej UJ, Konf.: Problema kultury i twórczości Fiodora Dostojewskiego. Előadás: Достоевский и психология.
 20. 2011. május 20. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz tanszéki konferencia: Interferenciák C.G. Carus (1785-1865) pszichológiájában és Dosztojevszkij művészi világában.
 21. 2011. szept. 9. Budapest, MTA-ITI. Konferencia a szatíráról. Előadás: Változatok az orosz szatíra témájára: Szaltikov-Scsedrin.
 22. 2012. május 4. ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék konferencia: Belinszkij “két szólama”: a személyes és a közösségi elv váltakozása kritikáiban.
 23. 2012. május 24-25. Krakkó, Jagiello Egyetem, Идентичность, индивидуализм и общинность в русской культуре konferencia: «Два голоса» Белинского: проблемы личности и призвания в его переписке
 24. 2013. júl. 8-14. Moszkva, ХV Симпозиум Муждународного Общества Достоевского, Előadás: Женщины и дети в романном мире и «Дневнике писателя» Достоевского
 25. 2013. okt. 7-9. Uniwersytet Opolski, Lengyelország, „Między tradycją a nowoczesnością”. Előadás: ...не люблю эенщин с характером: их ли это дело?» Проблематичность женского идеала эпохи романтизма.
 26. 2014. ápr. 7-9. Prága, Slovanský ústav Akademie věd České Republiky „Literatur und Wissen”. Előadás: Spiegelungen der hagiographischen Literatur und der Philosophie der Religion in den Spätwerken von Leo Tolstoj.
 27. 2014. máj.8-9. Nyíregyháza, Konferencia Shakespeare születésének 450. évfordulója alkalmából. Előadás: Az orosz romantika Shakespeare-recepciója és Belinszkij Hamlet-elemzése.
 28. 2014. szept. 10-11. Budapest, ELTE Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, Konferencia Lermontov születésének 200. évfordulója alkalmából. Előadás: «Образы» Лермонтова в статьях В. Г. Белинского и Вл. Соловьева.
 29. 2015. jún. 22-23. Szentpétervár, Puskin-ház (ИРЛИ, Пушкинский Дом), Nemzetközi tudományos konferencia M. Fridlender születésének 100. évfordulójára. Előadás: «Страшный суд», «антихрист» и «великий инквизитор» в литературном окружении конца Х1Х – начала ХХ века (от Достоевского до Вл. Соловьева)
 30. 2015. jún. 24-26. Moszkva, Gorkij Világirodalmi Intézet / ИМЛИ, Nemzetközi konferencia: «Утопия и эсхатология в литературе первой трети XX века». Előadás: Эсхатологичность Достоевского в интерпретации Н. Бердяева и С. Булгакова
 31. 2016. jún. 6-10. Granada, ХVI Симпозиум Мeждународного Общества Достоевского. Előadás: Интерпретации «демонов» Достоевского в литературной критикe Серебряного века.
 32. 2016. aug. 30-31. Brno, Ústav slavistiky Filosofické fakulty Masarikovy university. Nemzetközi konferencia: «Ценности в литературе и искусстве III», előadás: По поводу исторических памятников. Легендарные и сентиментальные сюжеты в «Письмах русского путещественника» Н. М. Карамзина

 

 

Egyéb tudományos tevékenység

Opponensi feladat ellátása kandidátusi, PhD- és MTA-doktori védéseken, orosz irodalom és filozófia, valamint régi magyar irodalom témakörben 18 alkalommal, bizottsági elnökség és tagság MTA doktori, kandidátusi és PhD-védéseken, habilitációs előadásokon további 14 alkalommal.

Tudományszervezés, testületi tagság

MTA Köztestületi tag

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság/Magyarságtudományi Társaság/ tagja 1980-tól

ELTE TFK, tudományos és külügyi főigazgató-helyettes, 1993-95

Modern Filológiai Társaság, választmányi tag 1996-tól, 2001-től a Recepciótörténeti szakosztály elnöke, 2001 és 2006 között hat konferencia ill. vitaülés szervezése.

MAB Irodalomtudományi Bizottság, 2004-2006.

MTA Művelődéstörténeti Bizottság, 2008 –

 

Intézményen belüli bizottsági, testületi tevékenység: 1993-1999, ELTE TFK Kari tanács tagja, 1997-2008, ELTE TFK záróvizsga bizottság elnöke, 2008-tól ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, záróvizsga bizottság elnöke, MA felvételi bizottság elnöke, kreditátviteli felelős. ELTE BTK Kari Tanács tagja 2011-2014.

 

Elnyert pályázatok:

1995-96: FEFA-pályázat, projektvezetés, az ELTE TFK számítógépes fejlesztésére és az internet kiépítésére

2000-2002: Soros Alapítvány, ELTE TFK Irodalomtudományi Tanszék, projektvezető, A roma kultúra oktatása a pedagógusképzésben, négy féléves szakkollégium szervezése meghívott előadókkal.

2002: NKA, szakkönyvtámogatás az ELTE Eötvös Kiadóval a „Régi magyarországi kalendáriumok” című könyvre (megjelent 2003-ban).

2009: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Klebelsberg Kuno emlékére” szakalapítvány, a „Gogol és a XX. század” nemzetközi konferencia szervezésére.

2010: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Tudomány az oktatásban” szakalapítvány, egyetemi segédkönyv írására (Szlavisztikai stúdiumok: 1. Orosz irodalomtudomány)

2013. NKA, szakkönyvtámogatás a Protea Közhasznú Kulturális Egyesülettel „Az Aranykortól az Ezüstkorig. Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány történetéből” című könyvre (megjelent 2014-ben)

 

Szakértői tevékenység

 

Oktatási Hivatal, tudományos-szakmai szakértő 2005-2012.

Publikációk és hivatkozások listája:

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10006498