Párizs mint emlékezethely a szláv kultúrákban / Paris as a Place of Memory in Slavic Cultures

2024.04.17.
Párizs mint emlékezethely a szláv kultúrákban / Paris as a Place of Memory in Slavic Cultures

Az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézete és a Studia Slavica folyóirat (Akadémiai Kiadó) nemzetközi konferenciát hirdet

Párizs mint emlékezethely a szláv kultúrákban címmel

2024. okt. 17-18-én,

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (1088 Budapest, Múzeum krt. 4-6.).

 

A francia kultúra és nyelv koronként fontos szerephez jutott a szláv népek történetében, a felvilágosodás korától fogva pedig kitüntetett szerepet játszott a közép- és kelet-európai polgárosodás és a nemzetépítés folyamatában is. E francia kulturális, filozófiai és nyelvi hatás legtöbbször Párizzsal, a fővárossal kapcsolódott össze, és a modern szláv nemzetek kulturális emlékezete számos formában megőrizte lenyomatát. A 19. századi nemzetépítést követően Párizs nem kevésbé fontos szerephez jutott a modern művészeti irányzatok bölcsőjeként és központjaként, amely közép- és kelet-európai kisugárzásával részévé vált a modern szláv nemzeti kultúráknak. Franciaország és Párizs fontos központtá vált a 20. századi totalitárius politikai rendszerek elől menekülő szláv értelmiségiek és művészek számára is. Ezek az emigránsok és itt működő intézményeik, folyóirataik nagymértékben hozzájárultak a szláv nemzeti kultúrák művészi és politikai sokszínűségének megőrzéséhez a 20. század második felében.

A konferencia legfontosabb célkitűzése, hogy Párizst a szláv kulturális világ emlékezethelyeként vizsgálja. Ugyanakkor az összehasonlító jellegű előadásokban helyet kaphatnak egyéb közép- és kelet-európai (magyar, román, lett, litván) nyelvek és kultúrák is.

Mindezek szellemében a konferencia az alábbi tudományos területeken és témákban kínál lehetőséget előadásra:

  • a francia és szláv (közép- és kelet-európai) nyelvi, kulturális, irodalmi kapcsolatok az alteritásban és modernitásban,
  • Párizs mint a bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán kultúrák emlékezethelye,
  • a francia nyelv és kultúra lenyomatai különböző modern szláv nyelvekben és kultúrákban,
  • Párizs mint művészeti vadon és menedék a 20. századi szláv kultúrák és irodalmak képviselői számára,
  • Párizs mint az urbanizmus szimbóluma a szláv kultúrákban,
  • Párizs és a francia kultúra megjelenési módjának összehasonlítása a közép- és kelet-európai kultúrákban és nyelvekben.

A lehetséges módszertani megközelítések közül örömmel üdvözöljük a klasszikus nyelvészeti, filológiai és a posztmodern kulturális megközelítéseket, ugyanakkor teret adunk a kulturális emlékezet működését vizsgáló módszereknek is. Az összehasonlító kultúratudományi és a kulturális transzfer módszereire alapuló áttekintő megközelítéseket egyaránt üdvözöljük.

A konferencia-előadások nyelve: angol és valamennyi szláv nyelv.

A jelentkezési határidő: 2024. május 31.

A kitöltött jelentkezési lapot (letölthető innen) kérjük, a következő e-mail címre küldjék: tothpal.sarolta@btk.elte.hu

A konferenciának nincs részvételi díja, ugyanakkor a konferenciával kapcsolatos valamennyi költség (utazás, szállás, étkezés stb.) a jelentkezőt terheli.

A konferencia tanulmányainak a Studia Slavica című tudományos folyóirat biztosít megjelenési lehetőséget (a folyóirat megjelenésének szabályai szerint).

Ezt a tematikus konferenciát a 12. Nemzetközi Szlavista Világkongresszus tiszteletére rendezzük, amelyre 2025. augusztus 25-29-én Párizsban kerül sor.

 

A konferencia szervezőbizottsága

Kiss Szemán Róbert – elnök

Menyhárt Krisztina

Pátrovics Péter

Zoltán András

Tóthpál Sarolta - titkár

 


 

The Institute of Slavic and Baltic Philology of the Eötvös Loránd University and Studia Slavica (Akadémiai Kiadó) announce an international conference

Paris as a Place of Memory in Slavic Cultures

on 17th -18th October, 2024

in Budapest, at Eötvös Loránd University Faculty of Arts (1088 Budapest, Múzeum krt. 4-6.)

 

French culture and language played an important role in the history of the Slavic peoples over the ages, and since the Age of Enlightenment it has played a distinguished role in the process of urbanization and modern nation-building in Central and Eastern Europe. This French cultural, philosophical and linguistic influence was mostly associated with Paris, the capital, and the cultural memory of the modern Slavic nations preserved its imprint in many forms. After nation-building in the 19th century, Paris assumed a no less important role as the cradle and center of modern art trends, which, with its Central and Eastern European emanation, became part of modern Slavic national cultures. France and Paris also became an important center for Slavic intellectuals and artists fleeing the totalitarian political systems of the 20th century. These emigrants and their institutions and journals operating here greatly contributed to the preservation of the artistic and political diversity of Slavic national cultures in the second half of the 20th century.

The most important purpose of the conference is to examine Paris as a place of memory of the Slavic cultural world. At the same time, other Central and Eastern European (Hungarian, Romanian, Latvian, Lithuanian) languages and cultures can also be included in comparative presentations.

The conference offers opportunities for papers in the following fields and topics:

- French and Slavic (Central and Eastern European) linguistic, cultural and literary relations in alterity and modernity,

- Paris as a place of memory for Bulgarian, Czech, Croatian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, and Ukrainian cultures,

- imprints of the French language and culture in various modern Slavic languages and cultures,

- Paris as an artistic wilderness and refuge for representatives of 20th century Slavic cultures and literatures,

- Paris as a symbol of urbanism in Slavic cultures,

- Comparison of the appearance of Paris and French culture in Central and Eastern European cultures and languages.

Among the possible methodological approaches, we gladly welcome classical linguistic, philological and postmodern cultural approaches, while at the same time we also give space to methods investigating the functioning of cultural memory. We welcome review approaches based on the methods of comparatistics and cultural transfer.

Languages of the conference presentations are English and all Slavic languages.

Application deadline: May 31, 2024.

Please send the application form (downlload here) to the following e-mail address: tothpal.sarolta@btk.elte.hu

There is no participation fee for the conference, but all costs related to the conference (travel, accommodation, meals, etc.) are borne by the applicant.

The studies of the conference will be published in the academic journal Studia Slavica (according to the rules of the journal).

This thematic conference is organized in honour of the 12th International World Slavist Congress, which will take place on August 25-29, 2025 in Paris.

 

The organizing committee of the conference

Róbert Kiss Szemán - president

Krisztina Menyhárt

Péter Pátrovics

András Zoltán

Sarolta Tóthpál – secretary

 

Chopin zongorázik Radziwill herceg párizsi szalonjában (Henryk Siemiradzki,1887)

Chopin Playing the Piano in Prince Radziwills Salon in Paris by Henryk Siemiradzki (1887)